Besøk

AKTUELT

Her finn du nyhende og relevant informasjon relatert til næringsliv.

FRUKOSTMØTE TYSDAG 28. FEBRUAR - RUNDE MILJØSENTER

I ei tid med høge straumrekningar, så ynskjer Næringsforumet å belyse moglege tiltak for å redusere kostnader. Difor er ein ekspert på nettopp dette invitert til å holde eit foredrag – Skodje-firmaet ELD365 v/ Bjørn Tennø. Dei har både løysningar og verktøy for å hjelpe bedrifter med snarleg reduksjon av straumrekninga.

Les meir..

STIFTINGA HERØY NÆRINGSFORUM - Utleie av festivalutstyr

Herøy Næringsforum skal reindyrke drifta som næringsforum og har difor sette vekk drifta og utleia av festivalutstyret som forumet eig. Utstyret det gjeld er festivaltelt, utescene og gjerde. Teltet har lengde 30 meter (kan deles i modular på 3 meter kvar), og bredde er 9 meter.

Les meir..

FROKOSTMØTE 6. DESEMBER 2022

Bærekraftrapportering, EUs taksonomi og åpenhetsloven har slått inn for fullt. ADVISO Advokatfirma AS gjør opp status for de trendene og konkrete tiltakene bedriftene allerede har begynt å merke, samt hva en nå må være obs på.

Les meir..

HAVLANDET AS - VILKÅR SOM PARTNAR-BEDRIFT

Som partnar i Havlandet får verksemda: * Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no * Kurs/kompetanseheving – rabattert * Konferansar – rabattert * Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging * Relevant informasjon - bransjeretta * Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Hoppid, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.) * Synleggjering av behov for arbeidskraft og kompetanse * Administrasjon av prosjekt etter avtale * Tilgang til bruk av Havlandet partnar-logo * Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/

Les meir..

POLITIET - Felles politiråd for Herøy, Vanylven og Sande

Det felles politirådet for Herøy, Sande og Vanylven var for første gong samla fredag 5. februar. Kommunedirektør/rådmann, ordførar og næringslivskontaktar frå kommunane var til stades saman med politiet. Politiet presenterte sin nye politikontakt for distriktet vårt, Jørn Fredriksen Larsen, og næringslivskontakt i Møre og Romsdal politidistrikt, Øyvind Vebenstad, var med. Ungdomskriminalitet, radikalisering og familievald er peika ut som fokus-område politiet i vårt område bør jobbe med i 2021.

Les meir..

Pressemelding - Samarbeidsprosjekt om pelagisk fiskeri

Havlandet og Vekstlandet samarbeider i desse dagar om eit prosjekt som omhandlar pelagisk fiskeri. 15 personar frå fiskerimiljøet i Herøy har til no takka ja til å delta i prosjektet der målet er å avdekke problemstillingar og dermed muligheitsområde for utvikling i eller for denne bransjen.

Les meir..

ÅKP - Heile Sunnmøre sitt innovasjonsselskap

ÅKP er Sunnmøres leiande leverandør av tenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging. Arbeidet til ÅKP er er delt inn i tre hovudkategoriar: - Startup og entreprenørskap - Regional utvikling - Havrommet Havlandet samarbeider med ÅKP i mange samanhengar og har god kontakt med deira rådgjevarar og prosjektleiarar. ÅKP kjem gjerne ut i regionen og presenterer sine tenester. Ta gjerne kontakt med Havlandet eller ÅKP direkte om du ynskjer å vite meir om deira tenester og kva di bedrift kan nytte dette tilbodet til. Du finn meir informasjon i lenka under.

Les meir..

Møre og Romsdal Fylkeskommune - hoppid.no

På hoppid.no-kontora får gründeren gratis råd og rettleiing, tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar og til nettverksbygging. I tillegg legg hoppid.no til rette for knoppskyting i næringslivet og for entreprenørskap i skulen. I Herøy er det Robert Voldnes som er hoppid-kontakt. Robert har kontor i Ulsteinvik, men legg gjerne til rette for møter i Herøy om det er ynskjeleg. Du finn kontaktinformasjon og anna informasjon om ordninga i lenkene under.

Les meir..

Innovasjon Norge - Regionkontor Møre og Romsdal

Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Dei tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Les meir..

Forskningsrådet - SkatteFUNN

SkatteFUNN (Skattefrådrag for Forskning og Utvikling i eit Nyskapande Næringsliv) er ei rettigheitsbasert skattefrådragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å auke si satsing på forskning og utvikling (FoU). Komande webinar og kurs som kan vere aktuelle for næringslivet i Herøy: 23. april - Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk 29. april - Digitalt SkatteFUNN-kurs i Møre og Romsdal Sjå under for meir informasjon og påmelding.

Les meir..

Innovasjon Norge sine krisetiltak for norske bedrifter

Som fylgje av koronakrisa har Innovasjon Norge frå og med 15. april lansert to nye tenester og oppdatert fleire av tenestene dei tilbyr frå før. I lenka under finn du med anna informasjon om: * Tilskot til kommersialisering * Nye tiltak for små og mellomstore bedrifter (SMB) * Ekstraordinært innovasjonstilskot * Innovasjonslån * Tilbod om kobling til behov i helsesektoren

Les meir..

Møre og Romsdal Fylkeskommune - 175 millionar i ekstraordinære midlar

Fylkeskommunen legg fram tiltakspakke på 175 millionar Koronapandemien har sett nærings- og samfunnslivet i fylket i ein svært vanskeleg situasjon. Både kultur- og næringsliv har på kort tid opplevd at store delar av inntektsgrunnlaget er borte. Dette er svært alvorleg, og for å bidra til å berge arbeidsplassar og bedrifter, tilrår fylkeskommunedirektøren at det blir løyvd 175 millionar i ekstraordinære midlar til ei tiltakspakke.

Les meir..

NHO - Spørsmål og svar om kompensasjon for tapt omsetning

Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som fylgje av Covid-19-utbruddet. Støtta vert fastsett ut frå storleiken på uunngåelege faste kostnadar i kvart enkelt foretak. Forslaget skal handsamast i Stortinget i dag, 3. april. Søknadsportalen er varsla og opne 17.april. Kven kan søke? Kva får dei? Når kjem pengane? Er der unntak? Fleire spørsmål og svara finn du i lenka under.

Les meir..

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge fekk tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i krisepakken frå regjeringa. Midlane skal gå til utviklingsprosjekt i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i heile landet. Du finn meir informasjon i lenka under.

Les meir..

Altinn - Nyttige dokumentmalar

Det er viktig å ha dokumentasjonen i orden og det kan være vanskeleg å vite kva som bør eller må vere med i forskjellige dokument. På altinn finn du som næringsdrivande og arbeidsgjevar mange nyttige dokumentmalar som kan nyttast i høve permitteringsvarsel, oppsigelser, styremøteprotokoll, likviditetsbudsjett og mykje anna. I lenka under finn du dokumentmalar til nedlasting

Les meir..

Regjeringen.no

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne lenka under vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les meir..