Bildet og teksta over er henta frå denne artikkelen på Herøy kommune sine heimesider.
Vestlandsnytt har også ein artikkel frå møtet - Felles politiråd avklara satsingsområde

Næringslivssjef Merethe Hjertø Flusund frå Havlandet AS var invitert til møtet som næringslivskontakt i Herøy.

Næringslivskontakt i Møre og Romsdal politidistrikt Øyvind Vebenstad heldt innlegg.

Utdrag frå presentasjonen han gav:

NÆRINGSLIVSKONTAKT I POLITET - rammer og retningslinjer v1.2

 • Politiet skal satse på en helhetlig og kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse.
 • Næringslivskontakten skal arbeide med å forebygge og redusere arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringsliv i fylket.
 • Næringslivskontakten skal jobbe forebyggende. For å unngå interessemotstrid skal ikke næringslivskontakten gis eget etterforskningsansvar.
 • Sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politiet, næringslivet, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i det sivile samfunn.
 • Næringslivskontakten skal bidra med både proaktive og treffsikre tiltak i næringslivet og hos andre private aktører.
 • Næringslivskontakten er politidistriktets hovedkontakt med næringslivet utenom straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans.
 • Bygge og videreutvikle relasjoner til eksterne samarbeidspartnere samt formidle kontakt og informasjon internti politiet
 • Legge til rette for samarbeid med næringslivet og andre aktører i politidistriktet
 • Forebygge arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringsliv, finansnæring og bidra til ansvarliggjøring av næringslivet i forebygging av annen kriminalitet.
 • Bidra til å formidle hvilket trusselbilde samfunnet står overfor, slik at næringsliv og andre aktører kan lage gode risikovurderinger og iverksette adekvate tiltak.
 • Følge opp funksjonelle og geografiske enheters (lokalt politi) samarbeid med lokalt næringsliv, og bidra til å sikre et godt samarbeid mellom operative tjenester i politiet og vekter-og sikkerhetsbransjen.
 • Samhandle med eksterne (f.eks. IT og finansnæringen, Næringslivets sikkerhetsråd, NHO, Skatteetaten, NAV og Nasjonalt ID-senter, lokale næringsforum -nettverk mv).


Har du noko du vil melde eller ta opp, ta kontakt med 
POLTIKONTAKT for distriktet Herøy, Sande og Vanylven

Jørn Fredriksen Larsen
Telefon: 932 11 831
E-post: jorn.larsen@politiet.no