Besøk

ETABLERING OG VEKST

Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme. Vi er bindeleddet mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. og skal aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar.


Foto: PIRO4D frå Pixabay

HOPPID.NO

GÅR DU MED GRÜNDERPLANAR? På hoppid.no-kontora får gründeren gratis råd og rettleiing, tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar og til nettverksbygging. I tillegg legg hoppid.no til rette for knoppskyting i næringslivet og for entreprenørskap i skulen.

Dette er ROBERT VOLDNES - Seniorrådgjevar i ÅKP AS

Han er Hoppid.no-kontakt for Herøy kommune og tek gjerne ein prat med deg som går med planar om å starte for deg sjølv.
Ta kontakt på e-post: robert.voldnes@aakp.no

                                                                                                                                                                              Illustrasjonsfoto: Foto: Danny Schreiner frå Pixabay

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, berekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distrikta. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Foto: PIRO4D frå Pixabay

NORGES FORSKNINGSRÅD

KVA GJER FORSKNINGSRÅDET? Forskningsrådet jobbar for eit samfunn der forsking blir skapt, brukt, utfordra, verdsett og delt av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og eit meir berekraftig samfunn.

Foto: Public Domain Pictures frå Pixabay

REGIONALE FORSKNINGSFOND

RFF Møre og Romsdal er eit ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og mobilisering til auka FOU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

Foto: H. Flusund

SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST

Utviklar, eig og finansierer Siva – Selskapet for industrivekst – er eit statleg føretak som utviklar, eig og finansierer ein nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling som består av inkubatorar, næringshagar, katapult-senter, innovasjonsselskap, samt innovasjonssenter og industribygg.

Foto: Jon Kline frå Pixabay

KOMPETANSE NORGE

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vårt oppdrag er å styrke befolkningens kompetanse, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent og omstillingsdyktig arbeidskraft. Vi styrker Norges viktigste verdi.

Foto: Gerd Altmann frå Pixabay