Mange mangelfulle søknader

Vi opplever nå at de fleste søknadene som kommer inn er mangelfulle.

Det medfører at behandlingstiden vil bli lengre.

Hvis du ønsker en rask behandling av din søknad anbefaler vi at det ventes med innsending av søknad til alle vedlegg kan legges ved.

Vi ser at det spesielt er skatteattest som mangler søknadene så langt.

Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, som kun kan gis til nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene etter denne ordning kan trekkes tilbake uten forutgående varsel, dersom kriteriene for hvem som kan gis unntak fra innreiserestriksjonene endres.

Det gjøres oppmerksom på at det er gjort noen andre unntak fra innreiserestriksjonene. Mer informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise til Norge er tilgjengelig på UDI sine sider.

Det gjøres også oppmerksom på at alminnelige regler om rett til innreise og opphold i utlendingsloven, og annet relevant regelverk, ikke påvirkes av et vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene.

Vedtak kan ikke påklages.

https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/

Hvem kan det søkes for?

Foretak kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som har teknisk kompetanse, og skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og som har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknaden at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Smittevernregler må overholdes

Søker må sørge for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler etter smittevernloven og forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven overholdes under arbeidsoppholdet, herunder krav til karanteneopphold.

Selv om utlendingen gis unntak fra innreiserestriksjonene etter første ledd, har utlendingen kun adgang til innreise dersom også de øvrige vilkårene etter lov og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), er oppfylt.

Dersom det er gitt unntak på uriktige forutsetninger eller som følge av uriktige opplysninger, kan utlendingen bortvises i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Krav til søker 

Foretaket som søker må være registrert i Foretaksregisteret, eller dersom foretaket er et enkeltpersonforetak, i Enhetsregisteret.

Det må utøve lovlig aktivitet, være skattepliktig til Norge, og ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.

Saksbehandling

Arbeidsgivere kan sende innreisesøknad fra og med lørdag 20. februar klokken 10.00. Saksbehandlingen skjer fortløpende. 

Dette trenger du før du sender inn søknad:

  • Søker må ha rollen «Samferdsel» i Altinn for å søke på vegne av foretaket.
  • Søkers kontaktinformasjon.
  • Skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker.
  • Dokumentasjon på siste skatteoppgjør, eller firmaattest for foretak som er etablert etter 2019.
  • Fullt navn, nasjonalitet, fødselsdato og passnummer, samt internasjonalt identifikasjonsnummer for utlendingen det søkes om innreise for.
  • Beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av søknadsordningen.
  • Arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker.
  • Eventuelt navn og kontaktinformasjon til karantenehotellet hvor utlendingen skal gjennomføre karanteneplikten etter covid-19-forskriften. Dersom utlendingen skal gjennomføre innreisekarantene på et sted i regi av søker som arbeidsgiver, skal det legges ved vedtak om forhåndsgodkjenning av karantenestedet i tråd med covid-19-forskriften. Dersom slik forhåndsgodkjenning ikke foreligger må utlendingen gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell.
  • Fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende.