Besøk

HAVLANDET AS - STYRET

Styret i Havlandet AS

Torill Myren

Styreleiar

Richard K. Gjerde

Styrets nestleiar (valt av kommunestyret i Herøy)

Fatima Myrseth

Styremedlem

Linn-Therese Sævik

Styremedlem

Eilert Geir Kvalsvik

Styremedlem (valt av kommunestyret i Herøy)

Ruben G. Kvalsvik

Styremedlem

Maria Sporstøl Leine

Varamedlem

Camilla L. Storøy

Varamedlem (for Richard K. Gjerde)

Per Kristian Furø

Varamedlem (for Eilert Geir Kvalsvik)

STYREVEDTAK

Styret sine vedtak finn du lenger nede på sida.

HAVLANDET AS - EIGARANE

Havlandet AS er eigd av STIFTINGA HERØY NÆRINGSFORUM (60% A-aksjar) HERØY KOMMUNE (40% B-aksjar) Aksjonæravtalen mellom eigarane finn du litt lenger ned på sida.

STYRET I STIFTINGA HERØY NÆRINGSFORUM
Torill Myren - Andre næringar (styreleiar - på val 2023)
Kristin Kolgrov - Offshore (på val 2024)
Andreas Leine - Fiskeri (på val 2025)
Lars Ivar Moldskred - Industri (på val 2025)
Jan Erik Myrseth - Handel & Service (på val 2026)
Linn-Therese Hansen Sævik - Reiseliv (på val 2026)
Varamedlem:
Henning Karlsen - Bank & Finans (på val 2026)


HERØY KOMMUNE
Ordførar Bjørn Prytz            Kommunedirektør Trond Arne Aglen


HNF sak 02/20: Operativ drift av Stiftinga Herøy Næringsforum
Med opprettinga av Havlandet AS overlet Stiftinga Herøy Næringsforum den operative drifta til Havlandet AS. Stiftinga Herøy Næringsforum held fram som eigar av 60 % i Havlandet AS og innstiller til bruken av RDA-midlar.

 Styret sine øvrige vedtak finn du lenger nede på sida.

KVA ER HAVLANDET?

Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme. Havlandet skal: Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit - Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media. - Delta på relevante messer, konferansar, seminar - Synleggjere behov for arbeidskraft Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. - Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande - Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande - Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff. - Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar - Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evnt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå

Avdeling Reiseliv (reiseliv, handel, service, kultur og frivillige organisasjonar)

 • Marknadsføring gjennom eiga landingsside på opplevhavlandet.no
 • Profilering (logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no)
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Aktørtreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon – statistikkar, nasjonale og internasjonale undersøkingar frå Innovasjon Norge og Fjord Norge
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke, verkemiddelapparatet og reiselivsselskap (Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Visit Norway etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Presentasjon i turistguiden
 • Generell marknadsføring av området gjennom året i inn- og utland
 • Tilgang til høgoppløyselege bilete frå Havlandet sin fotobank (med kreditert fotograf)
 • Tilbod om å registrere «sin stad» på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/ 
 • Booking-løysinga Trekksoft gjennom visithavlandet.no


Avdeling Næring (offshore, fiskeri, industri, bank/finans, bygg & anlegg, øvrige næringar) 

 • Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon - bransjeretta
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Administrasjon av prosjekt
 • Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/


PRIS FOR PARTNAR-AVTALE

 • Gründerverksemd (t.o.m. tredje driftsår)                        Kr 1 000,-
 • Verksemd inntil 5 årsverk                                        Kr 2 000,-
 • Verksemd 6 – 15 årsverk                                        Kr 4 000,-
 • Verksemd 16 – 30 årsverk                                      Kr 6 000,-
 • Verksemd 31 – 50 årsverk                                      Kr 8 000,-
 • Verksemd over 50 årsverk                                      Kr 10 000,-
 • Konsern                                                            Kr 25 000,-
 • Prosjektadministrasjon                                           Etter avtale

Prisane er ekskl. mva.

Pristabellen vert vurdert årleg.

AKSJONÆRAVTALE

Dette er ein avtale mellom eigarane av Havlandet AS. Herøy Næringsforum eig 60 % (A-aksjonær) og Herøy Kommune eig 40 % (B-aksjonær) av aksjane i selskapet.

AKSJONÆRAVTALE

mellom aksjonærane i Havlandet AS

1. Partane
Partane i avtalen er eigarar av aksjar i Havlandet AS. Ved avtaleinngåing er dette følgjande:

- Herøy Næringsforum med 60 A-aksjar á kr l 000 (60 %)
- Herøy kommune med 40 B-aksjar á kr l 000 (40 %)

Selskapet har ikkje som føremål å gå med overskot, utover å sørgje for forsvarleg drift av selskapet. Eit eventuelt overskot utover dette skal bli nytta til å realisere selskapet sitt føremål om næringsutvikling i regionen. Partane er samde om at selskapet sitt mål ikkje skal vere å gi utbytte til aksjeeigarane.

2. Grunnlaget for avtalen
Partane ønskjer ved etablering av Havlandet AS å revitalisere næringsarbeidet i Herøy kommune samt styrke reiselivssatsinga i vårt område. Partane er med bakgrunn i dette samde om å stifte selskapet Havlandet AS, som skal vidareføre næringsarbeidet som til no er utført av Herøy Næringsforum og Herøy kommune, samt sikre ressursar knytt til ei reiselivsatsing.

Selskapet sine arbeidsoppgåver blir mellom anna å vere:
- næringslivet sin interesseorganisasjon
- ein sentral aktør i reiselivsatsinga i kommunen og nærområde
- aktiv knytt til omdømebygging, marknadsføring, profilering og rekruttering
- initiativtakar i næringsrelaterte saker og saker som gjeld lokal samfunnsutvikling
- aktiv med å gi service, rettleiing og bistand til småbedrifter, gründerar og oppfinnarar
- aktiv for å innhente uttale frå næringslivet i kommunal plansaker
- saksbehandlar for søknader om næringsstøtte samt gi innstilling til politisk utval
- aktiv i å søkje samarbeid med regionale aktørar innanfor næringsarbeid og reiseliv
- med på å sikre arena for nyetablering, «startups» og liknande, samt vurdere moglegheitene for ein nyskapningspark
- ansvarleg for å utøve oppgåver gitt i det årlege forventingsbrevet frå kommunen

3. Styret
Styret i selskapet skal ha sju representantar. Styreleiar har dobbeltstemme ved likt stemmetal. Styret tilset dagleg leiar.
Kommunedirektøren i Herøy kommune - samt den han peikar ut -har observatørstatus i styret.         

 4. Sal av aksjar
Sal av aksjar i selskapet krev samtykke frå styret, ref. vedtektene. Andre aksjonærar har forkjøpsrett ved sal i samsvar med aksjelova (asl.) sine reglar, jf. asl. § 4-19 flg.
Generalforsamlinga kan gje styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen, jf. asl.§ 10-14 flg.

Aksjonærar som skaffar seg aksjar i selskapet på et seinare tidspunkt, ved kapitalutviding eller overdraging,  pliktar å tiltre og å rette seg etter denne aksjonæravtalen på linje med  dei som sjølv har signert avtalen. Dette blir gjort ved at nye aksjonærar må skrive under på gjeldande aksjonæravtale, og styret må ha den signerte aksjonæravtalen før samtykke i sal av aksjar blir gitt.

Om ein aksjonær vil selje sine aksjar og det ikkje finst kjøparar  til desse,  kan selskapet  kjøpe opp eigne aksjar tilsvarande inntil 10 % av aksjekapitalen i samsvar med reglane i aksjelova.

 5. Rett til innsyn
Kommunestyret, formannskapet, kommunedirektør, kommunen sitt kontrollutval og kommunen sin revisor, har rett til å krevje dei opplysningar som dei finn påkrevd for sin kontroll, så vel frå selskapet sin dagleg leiar, som frå styret og den valde revisor i selskapet.  

 6. Avtalen si funksjonstid
Denne aksjonæravtale skal vere bindande mellom partane for perioden 01.01.2020- 01.01.2023. Om ein part i denne perioden går ut av Selskapet ved å selje sine aksjar, vil den som overtek aksjane overta rettar og plikter etter denne avtalen, jfr aksjonæravtalen pkt. 4. 

Dersom partane er samde, kan funksjonstida for avtalen forlengjast.

 7. Avtalebrot
Det ligg føre avtalebrot dersom Selskapet ikkje ivaretek sine arbeidsoppgåver i samsvar med aksjonæravtalen pkt 2.

 8. Oppløysing av Selskapet
Selskapet skal oppløysast når avtalen si funksjonstid er ute, jfr. pkt 6, samt ved avtalebrot, jfr. pkt. 7. Partane er samde i at Herøy kommune administrerer avviklinga og overtar verdiane i selskapet. Verdiane i selskapet skal ved avvikling nyttast til næringsarbeid i kommunal regi. Kommunen skal ved oppløysing overta alle A-aksjane for kr 1 000 per aksje.

Dette punkt kan fråvikast dersom partane blir samde om ei anna løysing.

9. Tvistar
Tvist om forståinga av denne avtalen eller om tilhøva mellom partane, skal partane forsøke å løyse i minnelegheit. Om partane ikkje får til slik løysing skal eventuelle tvistar førast fram for Søre Sunnmøre tingrett.


Fosnavåg, 23. september 2020

 

Torill Myren                                                                           
Styreleiar i Herøy Næringsforum                                            

Bjørn Prytz
Ordførar i Herøy kommune

VEDTEKTER

Vedtekter i eit aksjeselskap er etter norsk selskapsrett eit obligatorisk sett med reglar som skal inngå i stiftingsgrunnlaget for selskapet. Reglane er, innafor lova sine rammer, bindande for selskapet.

VEDTEKTER

for  Havlandet AS

 § 1 Føretaksnamn
Selskapet sitt føretaksnamn er Havlandet AS. Selskapet er eit aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapet sitt forretningskontor er i Herøy kommune.

§ 3 Verksemd
Selskapet si verksemd er å vere næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig utvikling av næring og samfunn. Selskapet har ikkje som føremål å skaffe aksjonærane økonomisk utbytte.

§ 4 Aksjekapital
Aksjekapitalen i selskapet er NOK 100 000 fordelt på 100 aksjar, kvar pålydande NOK 1 000. Aksjane er delt inn i slike aksjeklassar:

60 A-aksjar (næringslivet)
40 B-aksjar (kommunen)

§ 5 Leiing
Selskapet har 7 styremedlemer. To av styremedlemene skal veljast av Herøy kommunestyre, saman med to personlege varamedlemer.

Eigar av A-aksjane har høve til å velje 5 styremedlemmer, med inntil 3 prioriterte varapersonar. Desse skal veljast av representantar frå næringslivet. Ingen bedrifter kan vere representerte med meir enn 1 representant i styret.

Generalforsamlinga vel styreleiar blant styremedlemene valgt av A-aksjane.

Selskapet skal ha ein dagleg leiar.

Selskapet sitt firma teiknast av dagleg leiar og styreleiar i fellesskap. Styret kan gje prokura.

Overdraging av aksjar må godkjennast av styret.

§ 6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal haldast innan utgangen av juni månad kvart år, og skal handsame følgjande saker:

Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga.

Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.

§ 7 Aksjeeigarregistrering
Selskapet registrerer aksjeeigarane i aksjeeigarboka.

§ 8 Forholdet til aksjeloven
Elles vert det vist til den til einkvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

 

Fosnavåg, 23. september 2020

Torill Myren
Styreleiar

Bjørn Prytz   
Ordførar 

STYREVEDTAK HAVLANDET AS

Havlandet AS har styremøte ca. 6 gongar i året. Under finn du styrevedtak i omvendt kronologisk rekkefylgje

2022

MØTE 1/22 - 19. januar 2022

01/22: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef (HNF sak 01/22) 
Styret tek orienteringa til vitande.

02/22: Orientering – reiselivsutviklar (HNF sak 02/22) 
Styret tek orienteringa til vitande.

03/22: Attståande, tildelte marknadsføringsmidlar
Styret godkjenner budsjettet, men ber administrasjonen om å innhente eit forpliktande, konkretisert tilbod på AR-løysinga gjennom Voice of Norway. Føresetnaden for denne investeringa er at Voice of Norway-løysinga vert marknadsført i langt større grad enn den har vore til no.

04/22: Informasjonsbrev 4. kvartal 2021
Styret tek informasjonsbrevet for 4. kvartal til vitande. Dagleg leiar sender dette vidare til kommuneadministrasjonen for vidareformidling til politiske utval og organ.

05/22: Vegen vidare etter siste år av prosjektet 2020-2022 (HNF sak 03/22)
Styret ber dagleg leiar om å arrangere folkemøte om framtida for nærings- og reiselivsarbeid i kommunen og få innspel frå næringslivet om næringslivet si rolle i dette. Styret ber også dagleg leiar undersøke moglegheitene for prosjekt for reiselivsstilling for eksempel ala Nordveggen og Ulstein Næringsforum. I tillegg ber vi dagleg leiar gå i dialog med kommunen om evaluering av Havlandet AS.

Møte 6/22 - 27. juni 2022

Sak 21/22:       Rekneskap 2021 Vedtak Styret godkjenner rekneskapen for 2021.
Sak 22/22:       Revisjonsberetning 2021 Vedtak Styret godkjenner revisjonsberetninga for 2021

Møte 7/22 - 8. september 2022
23/22: Orientering - reiselivsutviklar og styreleder
Styret tek orienteringa til vitande. 

24/22: Dagleg leiar
Sissel Ødegård vert dagleg leiar i Havlandet AS og Havlandet AS betaler løna hennar ut prosjektperioden.  

Sak 25/22:       Strateginotat 
Dette er ei oppsummering og tydeleggjering av tidlegare strategidiskusjonar. Det er greitt for ein ny dagleg leiar å ha dette i botn for arbeidet, og notatet blir difor lagt fram for styret til vitande.
Styret tek strateginotat til vitande.

Sak 26/22:       Lønsjustering
Styret justerer ikkje løna.

Sak 27/22:       Orientering

Avvikling av Havlandet Aktiv AS
Status økonomi Havlandet AS

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 28/22        Overdraging av aksjar frå Herøy kommune

Overdraging utan vederlag av B-aksjar (40 %) frå Herøy Kommune til Stiftinga Herøy Næringsforum må samtykkast av styret i Havlandet AS.

Vedtak: Styret i Havlandet AS samtykker at Stiftinga Herøy Næringsforum overtek alle B-aksjar (40 %) frå Herøy kommune. Styret ber dagleg leiar halde fram med arbeidet for avvikling.

Sak 29/22:       Utkast til strategisk dokument – vegen vidare for Havlandet

Dagleg leiar presenterer utkast til ein veg vidare for Havlandet - reiseliv

Vedtak: Styret ber dagleg leiar halde fram med å arbeide med vegen vidare for Havlandet ut frå signal i styremøtet.


2021

MØTE 7/21 - 25. november 2021

Ervik & Sævik v/Rita Sævik orienterte om planane deira på Mjølstadneset knytt til reiseliv før møtet starta.

33/21: Orientering – reiselivsutviklar (HNF sak 19/21)

Styret tek orienteringa til vitande.

34/21: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef (HNF sak 20/21) 
Styret tek orienteringa til vitande.

35/21: Budsjett 2022
Styret godkjenner budsjettet slik det ligg føre.

36/21: Møteplan
Styret godkjenner møteplanen og set tidspunktet til januar-møtet til kl. 18.30-21.00

37/21: Drøfting - attståande, tildelte marknadsføringsmidlar
Styret ber administrasjonen utarbeide eit detaljert budsjettutkast for desse midlane til neste styremøte basert på signala frå styret.


MØTE 6/2021 - 19. oktober 2021

30/21 - Orientering - dagleg leiar/næringslivssjef
Styret tek orienteringa til vitande

31/21 - Sal av Havlandet Aktiv AS til Herøy Næringsforum
Styret godkjenner sal av 100 % av aksjane i Havlandet Aktiv AS (926 320 548)til Stiftelsen Herøy Næringsforum (985 054 010) for kr. 30 600,-.

32/21 - Informasjonsbrev 3. kvartal 2021
Styret tek informasjonsbrevet for 3. kvartal til vitande. Dagleg leiar sender dette vidare til kommuneadministrasjonen for vidareformidling til politiske utval og organ


MØTE 5/2021 - 26. august 2021

29/21 - Eventuelt
Sjønære næringsareal og kaier er vesentleg for nærings- og reiselivsutviklinga i Herøy. 

28/21 - Styrekandidatar
Styret ber dagleg leiar ta kontakt med kandidatane etter prioritert liste.

27/21 - Møteplan siste halvår 2021
Styret godkjenner møteplanen - Styremøter 07.10 - 25.11 og 06.11

26/21 - Informasjonsbrev til Herøy kommune 2. kvartal 2021
Styret tek informasjonsbrevet for 2. kvartal til vitande. Dagleg leiar sender dette vidare til kommuneadministrasjonen for vidareformidling til politiske utval og organ.

25/21 - Godkjenning av rekneskap 2020
Styret godkjenner rekneskapen.

24/21: Orientering Havlandet Aktiv AS
Styret tek orienteringa til vitande.

23/21: Orientering – reiselivsutviklar (HNF sak /21)
Styret tek orienteringa til vitande.

22/21: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef (HNF sak /21) 
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 4/2021 - 3. juni 2021

21/21: Førebuing generalforsamling 
Styret ber dagleg leiar kalle inn til generalforsamling med fylgjande forslag til endring i vedtekter: «Havlandet AS er eit 3-årig prosjekt som iflg aksjonæravtalen pkt. 8 skal oppløysast når avtalen si funksjonstid er ute (31.12.22). Av omsyn til kontinuitet i eit kortvarig prosjekt, bør minst halvparten av styremedlemmene sitje heile funksjonstida. Styreleiar skal veljast av styret i forkant av generalforsamlinga kvart år.»

20/21: Namneendring del 2
Namnet på selskapet vert ikkje endra.

19/21: Informasjonsbrev til Herøy kommune 1. kvartal
Styret tek informasjonsbrevet for 1. kvartal til vitande. Dagleg leiar sender dette vidare til kommuneadministrasjonen for vidareformidling til politiske utval og organ.

18/21: Låneavtale mellom Havlandet AS og Havlandet Aktiv AS
Styret godkjenner låneavtale mellom selskapa, men vil ha den endra til kr 50 000.

17/21: Havlandet Aktiv AS – prospekt for aksjeemisjon 
Styret godkjenner prospektet med justeringar frå styremøtet og ber Havlandet Aktiv om å starte jobben med finansiering av prosjektet.

16/21: Førebels rekneskap (HNF sak 09/21)
Styret tek orienteringa til vitande.

15/21: Orientering – reiselivsutviklar (HNF sak 08/21)
Styret tek orienteringa til vitande.

14/21: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef (HNF sak 07/21) 
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 3/2021 - 8. april 2021

13/21: Eventuelt
Ingen saker meldt i dette møtet.

12/21: Val av interim styre til Havlandet Aktiv AS
Styret vel fylgjande medlemmer til interim styre i Havlandet Aktiv AS.
Merethe Hjertø Flusund – styreleiar
Ruben Kvalsvik - medlem
Arnstein Lystad - medlem
Linn Therese Sævik - medlem
Styret sit til aksjeemisjon er gjennomført og første generalforsamling har valt nytt styre etter nye vedtekter.

11/21: Retningsval zipline (teikningar presentert i møtet)
Styret vel alternativ A som retningsval og ber administrasjonen arbeide vidare med dette alternativet.
(Red.: Tårn ved Thon Hotel Fosnavåg)

10/21: Namneendring
Styret utset saka og ber styremedlemmene om å kome med forslag til neste styremøte.

09/21: Orientering – reiselivsutviklar
Styret tek orienteringa til vitande.

08/21: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 2/2021 - 10. mars 2021

07/21: Orientering – Regional verkemiddelrådgjevar
Styret tek orienteringa til vitande. 

06/21: Zipline-prosjekt – behov for meir midlar til forprosjekt
Havlandet AS vil bruke ytterlegare rundt 30.000 kroner på forprosjekt av zipline. Beløpet vert regnskapsført som lån og vert omgjort til aksjar i Havlandet Aktiv AS på eit seinare tidspunkt.


MØTE 1/2021 - 3. februar 2021

05/21: Voice of Norway – vidare satsing
Styret vedtek at VoN-appen skal utvidast med 20 punkt på norsk. Engelsk oversetting og innlesing vert utsett til byrjinga av 2022, men med atterhald om at bruken av appen då har auka vesentleg.

04/21: Rapportering
Styret ber Herøy kommune om å definere ynskja innhald i det kvartalsvise informasjonsbrevet. Informasjonsbrevet vert utarbeidd kvartalsvis av dagleg leiar, sendt til styret og deretter sendt til kommunen for vidareformidling til politiske utval og organ.

03/21: Orientering Havlandet Aktiv AS
Styret tek orienteringa til vitande og ber om at dagleg leiar held styret orientert om utviklinga før neste styremøte

02/21: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 02/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

01/21: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 01/21)
Styret tek orienteringa til vitande.

2020

MØTE 7/2020 - 3. desember 2020

43/20: Eventuelt - Oppdrag Ekkoloddet
(Styreleiar Torill Myren gjekk frå som inhabil, nestleiar Richard Gjerde leia møtet under saka.)
Styret ser ikkje at rolla som dagleg leiar i Fosnavåg Shippingklubb kjem i konflikt med rolla som styreleiar i Havlandet AS og Herøy Næringsforum.


42/20: Søknad Herøy Kystlag
Styret ser tiltaket som ei positiv satsing, men må likevel gi avslag på søknaden med referanse til tidlegare vedtak om bruk av attståande RDA-midlar. 

41/20: Møteplan
Vekedag og tidspunkt for styremøta vil vere torsdag kl. 08.30 og avslutta seinast innan kl. 10.00 om ikkje anna vert avtalt. Første møtet etter nyttår vil vere eit kveldsmøte kl. 18.30 – 21.00. Fylgjande datoar er sett av til styremøte første halvår 2021: 04.02. – 08.04. – 03.06. 

40/20: Budsjett
Styret godkjenner budsjett for 2021

39/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 18/20
Styret tek orienteringa til vitande. Styret ynskjer at det vert etablert ei arbeidsgruppe beståande av styreleiar, reiselivsrepresentant (Linn Therese Sævik), reiselivsutviklar og dagleg leiar/næringslivssjef. Arbeidsgruppa skal jobbe med aksjonærmodell for Havlandet Aktiv AS i forkant av aksjeutviding og leggast fram til styret så snart den er klar. 

38/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 17/20)
Styret tek orienteringa til vitande. 

MØTE 6/2020 - 15 . oktober 2020

37/20: Eventuelt - Kommunal parkeringsplassar for bubil/camping - merking med skilt forbud/tillatt
Styret ber reiselivsutviklar jobbe vidare med skiltplan.

36/20: Strategi – «det reine Havlandet»
Styret ber dagleg leiar, i samarbeid med reiselivsutviklar, utarbeide ein plan for arbeidet med å utvikle «det reine Havlandet» i nærings- og reiselivssamanheng, samt undersøke kva midlar som finst til eit eller fleire slike prosjekt. 

35/20: Zip-line prosjektet – neste steg
Styret vedtek at Havlandet Aktiv AS vert stifta så snart som råd. Havlandet AS har løyve til å stifte selskapet med ein stiftingskapital på 30 600,-. Avklaring om emisjon skal tilbake til styret i Havlandet AS.

34/20:  Førespurnad frå Fosnavåg Shippingklubb – arrangementssamarbeid
Styret er positive til eit samarbeid med Fosnavåg Shippingklubb (FS) og ber dagleg leiar gå i dialog med FS for vidare planlegging av eit felles arrangement, gjerne i kombinasjon med Fosnavågkonferansen. Styret ber om at oppdatering blir gitt i neste styremøte.

33/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 15/20)
Styret tek orienteringa til vitande.

32/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 14/20)
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 5/2020 - 10 . september 2020

31/20: Eventuelt - Havlandet - Bruken av namn og logo. Beskytte  merkevara.
Styret ber dagleg leiar om å undersøke om bruken av logo og selskapsnamn kan beskyttast og søke om dette dersom det er mogleg. Bruk av namn og logo kan leggast inn som del av partnaravtale.


30/20: Justering av aksjonæravtale og vedtekter – ekstraordinær generalforsamling

Styret tek orienteringa til vitande og ber dagleg leiar kalle inn styreleiar som representant for Herøy Næringsforum (eigar A-aksjar 60 %) og ordførar som representant for Herøy kommune (eigar B-aksjar 40 %)til ekstraordinær generalforsamling med dei fristar som lova krev.


29/20: Høyringsuttale kommuneplan for strategisk næringsutvikling
Høyringsuttale: Havlandet AS har vore involvert i deler av utarbeidinga av utkastet til kommuneplan for strategisk næringsutvikling. Utkastet som no ligg føre er eit godt dokument og er ein retningsgivande plan for både næringsliv, kommuneadministrasjon og politikarar. Den er og eit nyttig verktøy for det arbeidet Havlandet skal gjere framover. Havlandet vil likevel påpeike fylgjande: - Planen har mykje tekst og lite illustrasjonar/bilder. Dette gjer at innhaldet kan verke noko uoversikteleg. - Det bør kome klart fram kva ein meiner med Fosnavåg. Når Fosnavåg vert nemnt, må det vere tydeleg om dette er sentrum og bykjerna, eller om det også er inkludert Eggesbønes og Mjølstadneset. Havlandet ber om at kommunen vurderer om Fosnavåg skal vere eit senter for handel og reiseliv eller alle typar næringsliv. Havlandet meiner at sentrum av Fosnavåg skal vere for alle næringar. - Havlandet viser til Herøy sin lave score på likestillingsindeksen til SSB og ber om at FNs bærekraftsmål nr. 5 blir tatt inn i planen, enten som nytt punkt, eller i staden for mål nr. 11. - Planen må i sterkare grad framheve samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia, og også samarbeid utanom kommunen, med høgskulesystemet, fylket og verkemiddelapparatet. - Ein del av innhaldet under målsetting 1 («Fosnavåg skal vere eit attraktivt kommunesentrum….») bør ligge under målsetting 2 («Herøy kommune skal bidra til å stimulere til næringsutvikling…., reiseliv, maritimt….», då fleire punkt skildrar reiseliv generelt i kommunen og ikkje er spesifikt for Fosnavåg sentrum. - Triple Helix-modellen som er nemnd under pkt. 3.3 bør definerast. - Der er og nokre uklarheiter mellom utfordringar og moglegheiter i planen. Havlandet bistår gjerne i det vidare arbeidet med å utarbeide den endelege planen.

28/20: Status økonomi 1. halvår
Styret tek orienteringa om økonomien til vitande.

27/20: Zip-line organisering
Styret vedtek at zip-line prosjektet skal organiserast etter modell 1og ber reiselivsutviklar fortsette arbeidet fram mot realisering i samarbeid med dagleg leiar.


26/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak nr. 12/20)
Styret tek orienteringa til vitande.


25/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak nr. 11/20)
Styret tek orienteringa til vitande og vil ha tilbake sak om tilbod til gründerar.


24/20: Stiftinga Herøy Næringsforum – utøving eigarskap (HNF sak 10/20)
Stiftinga Herøy næringsforum og Havlandet AS har samanfallande styremøte under orientering om drift. Både stiftinga og AS-et gjer vedtak om at orienteringa er teke til vitande. Styremedlemer i Herøy næringsforum kan, om dei vil, vere observatørar utan tale- og stemmerett under resten av styremøta i Havlandet AS, for å ivareta rolla majoritetseigar. Dette vedtaket må vurderast på nytt i samband med val av nye styremedlemer til Herøy næringsforum i 2021. 


MØTE 4/2020 - 26. mai 2020


23/20: Eventuelt
Ingen saker kom opp under dette punktet.

22/20: Møteplan
Ein møteplan for siste halvår vert lagt fram for drøfting og endeleg godkjenning: 03.09. – 15.10. – 03.12.  


21/20: Strategi og arbeid framover
Vidare arbeid steg 3.
Styret ber dagleg leiar om å arbeide fram arbeidsmetodikk knytt til enkel kartlegging av kva Havlandet manglar for å skape vekst og utvikling i næringslivet, slik at arbeidet er klart til oppstart rett over ferien.

20/20: Forretningsplan – partner-modell
Styret vedtek framlagt forretningsplan, og ber om at aksjonæravtalen vert tilpassa snarast råd.19/20: Godkjenning av konseptet «Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre»
Styret godkjenner vidare samarbeid under paraplyen «Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre» slik det er skissert i samarbeidsskildringa. 


18/20: Prosjekt zip-line
Styret vurderer prosjektet som interessant og godkjenner vidare arbeid med zip-line prosjektet.


MØTE 3/2020 - 15. april 2020


17/20: Eventuelt - 
Følgande saker vart orientert om og diskutert – ingen vedtak vart gjorde:

- Kommunalt næringsfond – slutt på støtte frå fylket. Vegen vidare.
- Næringslivet sine behov i Coronasituasjonen
- Spektakulære tiltak – følg med og kom gjerne med innspel


16/20: Status økonomi
Styret tek orientering om økonomien til vitande.


15/20: Fosnavågkonferansen 2020 (11. juni) - vurdering opp mot Corona-situasjonen

Styret avlyser Fosnavågkonferansen 2020 basert på gjeldande retningslinjer frå myndigheitene som forbyr større arrangement fram til 15. juni. Styret finn det ikkje naturleg å utsette konferansen til hausten sidan det er uvisst om restriksjonane vil verte utvida, og på grunn av vanskane mange av bedriftene er i, etter langvarig inntektssvikt, permitteringar og oppseiingar.


14/20: Corona - innverknad på drifta
Styret tek informasjon om tilstrekkeleg med arbeid til vitande og ber dagleg leiar varsle styreleiar snarast råd dersom situasjonen skulle endre seg. Styret oppmodar til å fortsette arbeidet med å vere aktive på digitale plattformer slik at Havlandet er synlege og tilgjengelege for næringslivet. Når det gjeld større framtidige arrangement, som NOR Fishing og Reiselivstreffet, vil styret vurdere desse opp mot situasjonen framover. 

MØTE 2/2020 - 3. mars 2020

13/20: Eventuelt - Det har kome inn fleire søknader om støtte / lån av telt til arrangement.

 • Tango Seaweed – Tangfest 2020 Søknad om økonomisk støtte til arrangement på Herøy Gard 31.mai Tango Seaweed får avslag på søknad om økonomisk støtte, men tilbod om å låne teltet vederlagsfritt.
 • Moltustranda Mosjonsfestival 22. – 24. mai Telefonhenvendelse ang. leige av telt, samt førespurnad om Havlandet kan gå til innkjøp av bord og benkar til utlån Moltustranda Mosjonsfestival får tilbod om å låne teltet vederlagsfritt.
 • Sommarfesten i Fosnavåg 18. – 21. juni Søknad om lån av telt og økonomisk støtte, samt førespurnad om Havlandet kan gå til innkjøp av bord og benkar til utlån Sommarfesten får tilbod om å låne teltet vederlagsfritt, samt økonomisk støtte på kr. 60 000 til profilering/marknadsføring
 • Rundedagen 20. juni Telefonhenvendelse til Herøy Næringsforum i fjor ang. lån av telt Rundedagen får støtte til leige av telt sidan det store teltet er utlånt til Sommarfesten som blir arrangert over fleire dagar på same tid.
 • Innkjøp benkar og bord:  Det vert ikkje kjøpt inn bord og benkar på noverande tidspunkt. Styret ber dagleg leiar om å finne ei løysing på organisering av utlån, bruk, lagring og liknande når det gjeld event-effektar slik at dette kan settast vekk til eksterne mot eit vederlag, slik det er gjort t.d. med julelys i sentrum. 


12/20: Sunnmøre Friluftsråd – uttale om medlemsskap
Styret meiner at Herøy kommune bør vurdere å gå inn som medlem av Sunnmøre Friluftsråd som eit ledd i reiselivssatsinga. Havlandet ynskjer å kome med ein uttale til utval for næring, kultur og idrett ut frå innspel frå folkemøte med ynskje om slikt medlemskap, samt for å styrke reiselivssatsinga gjennom synleggjering av friluftsmuligheitene våre til heile Sunnmøre.


11/20: Styreforsikring
Styret ynskjer å teikne styreforsikring og ber dagleg leiar inngå avtale innanfor avtalt ramme.


10/20: Budsjett – Havlandet AS
Styret godkjenner budsjett for 2020. 


09/20: Deltaking NOR Fishing 2020 
Styret godkjenner avtalen om å dele standkostnaden 50/50 mellom Havlandet og Herøy Kommune, med mål om 1/3 deling med næringa, dette som utgangspunkt på grunn av kort svarfrist. Styret ber Næringslivssjefen om å invitere næringa til å ta del i førebuing og deltaking for å få til ein god presentasjon av Herøy og næringslivet på standen. Etter årets deltaking skal ein ha ei grundig evaluering for å finne ut om det er denne messa vi skal prioritere i framtida.


MØTE 1/2020 - 21. januar 2020

08/20: Eventuelt - Møteplan og styreforsikring

 • Tysdag 3. mars kl. 09.00
 • Torsdag 15. april kl. 09.00
 • Tysdag 26. mai kl. 09.00

Styreforsikring: Dagleg leiar undersøker prisar og dekning før saka kjem opp i neste styremøte 3. mars


07/20: Godkjenning av stillingsskildring – Reiselivsutviklar
Styret godkjenner dokumentet "Stillingsskildring - Reiselivsutviklar"


06/20: Godkjenning av stillingsskildring – Næringslivssjef
Styret godkjenner dokumentet "Stillingsskildring - Reiselivsutviklar"


05/20: Strategi for Havlandet og næringslivssjefen Del 2 (Del 1 – sak 10/19)
Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme.    

Havlandet AS skal:
Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit

 • Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media.
 • Synleggjere behov for arbeidskraft 
 • Delta på relevante messer, konferansar, seminar

Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m.

 • Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande
 • Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande
 • Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff.
 • Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar
 • Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evnt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå


04/20: Gjennomgang av aksjonæravtalen pkt. 2 
Aksjonæravtalen står fast. Fylgjande er tydeleggjort:
- Næringslivssjefen hentar inn syn i kommunal plansaker frå styret i Herøy Næringsforum
- Styret meiner løysinga i sak 03/20 (eller tilsvarande) dekker punktet som omhandlar arena for nyetablering og vurdering av nyskapingspark
- Styret er orientert om det etablerte mandagsmøtet mellom Havlandet og ordførar/rådmann og at forventningane er avtalte gjennom dette møtet. Styret ber likevel om at forventningane etter kvart vert dokumentert skriftleg for ordens skuld.


03/20: Arena for nyetablering, «startups», grunderar etc. (jfr. Aksjonæravtalen pkt. 2)
Styret gjev næringslivssjefen mynde til å inngår avtale med "NN" inntil 3 plassar, i første omgang for 1 år, innanfor ei ramme der kostnad minus inntekter ikkje overstig ein kostnad på 1200 kr pr. mnd. pr. kontorplass.

02/20: Kontor for Havlandet AS
Styret ber DL å gå i forhandlingar med tidlegare FOSAC med sikte på leige med tenleg oppseiingstid.


01/20: Offentleggjering av sakliste/vedtak og anna
Styrevedtak vert lagt ut på Havlandet si heimeside når referatet er klart og signert.
ÅRSRAPPORT HAVLANDET AS

Rapporten vart presentert i frokostmøte 22. juni 2021

RAPPORT 2020 – HAVLANDET AS

Stiftinga Herøy Næringsforum – eigar 60 % (A-aksjar)
Herøy kommune – eigar 40 % (B-aksjar)
Styret i Havlandet AS

INNHALD

 • Innleiing
 • Aksjonæravtalen (utdrag)
 • Forretningsplan
 • Koronasituasjonen
 • Framover
 • Partnar-avtale (utdrag)

TOTALT 8 sider

 INNLEIING

Denne rapporten etter første driftsår er utarbeidd etter avtale med ordførar, kommunedirektør og styreleiar i Herøy Næringsforum.

Hovudpunkta er henta frå aksjonæravtalen mellom Herøy Næringsforum og Herøy kommune, samt forretningsplanen som styret i Havlandet AS har vedteke. Kulepunkta er dagleg leiar i Havlandet AS si tilbakemelding på korleis/om punktet er oppfylt pr. 31.12.20.

NB! Aktiviteten er ikkje avgrensa til underpunkta, men desse utgjer i hovudsak det dei to tilsette jobbar med, i tillegg til mindre oppgåver og administrasjonsoppgåver.

Til sist i rapporten er det teke med eit avsnitt om koronasituasjonen, plan framover, samt utdrag frå partnar-avtalen.

AKSJONÆRAVTALEN (UTDRAG)

 Selskapet sine arbeidsoppgåver blir mellom anna å vere:

- næringslivet sin interesseorganisasjon

 • Heimeside for næringslivet og næringsinteresserte – havlandet-as.no
 • Partnaravtalar med 67 bedrifter pr. 31.12.20 (64 frå Herøy, 3 utanfrå)
 • Fast møteplass innarbeidd – NæringsPUB (avgrensa av koronasituasjonen)
 • Havlandet – næring er varemerket i sosiale media (FB, Instagram og LinkedIn)
 • Arbeidet i Herøy Næringsforum er vidareført og vidareutvikla (styrevedtak i HNF om at den operative drifta går gjennom Havlandet AS frå 2020)

Kommentar: Arbeidet med rekrutteringa av partnarar kom litt seint i gong, men talet på partnarar er som forventa samanlikna med talet på betalande medlemmer i Herøy Næringsforum i 2019, som var 74.

- ein sentral aktør i reiselivsatsinga i kommunen og nærområde

 • Heimeside for besøkande og andre interesserte – visithavlandet.no
 • Deltaking i 5-K samarbeidet
 • Ca. halvparten av partnarane kan kategoriserast som handel-/reiselivsrelaterte bedrifter
 • Godt samarbeid utanfor kommunen
 • Aktiv medspelar i større arrangement
 • Utvikling av reiselivsprodukt – bl.a. stor satsing på zipline
 • Synleggjering av turområde – pågåande arbeid
 • Utarbeiding av betre skilting - pågåande arbeid

- aktiv knytt til omdømebygging, marknadsføring, profilering og rekruttering

 • Begge heimesidene viser næringsliv, natur og aktivitetar
 • Synleggjer næringsaktivitet og reiselivstilbod på sosiale media
 • Visit Havlandet er varemerket for reiseliv – Sosiale media og anna annonsering
 • Havlandet – næring er nemninga for næringsdelen av arbeidet
 • Instagram-konto for Visit Havlandet etablert og ambassadørar engasjert frå 2021
 • Marknadsføring i form av bilde, film og digitale presentasjonar
 • Kart og skilting under utarbeiding 
 • Voice of Norway App – 54 historiepunkt frå Havlandet pr. d.d.
 • Presentert ide til felles tilflytting-nærings-/rekrutteringsplattform til 7-stjerna
 • Ledige stillingar blir publisert på heimeside og sosiale media
 • Postar relevant næringsnytt på sosiale media (framhevar partnarar)
 • Presseoppslag om aktiviteten når det er relevant

 - initiativtakar i næringsrelaterte saker og saker som gjeld lokal samfunnsutvikling

 • Fleire folkemøte pre Korona
 • Webinar Korona-situasjonen – samarbeid Ernst & Young og Sparebanken Møre
 • Kurs i bruk av sosiale media til næringsdrivande (hybrid, dvs. fysisk og web)
 • Hurtigbåt anløp Fosnavåg
 • Deltaking i Nettverk for samferdsel – Sunnmøre
 • Initiativtakar til samarbeid mellom næringsforeiningane på Søre Sunnmøre (NæSS)
 • Fokus på lokale innkjøp – dialog-webinar med næringslivet i samarbeid med Herøy kommune og KS i januar/februar 2021 under planlegging
 • God kontakt med utviklingsavdelinga i kommunen
 • Møter med ordførar, varaordførar og kommunedirektør for å oppdatere kvarandre
 • Publikum/deltaking i politiske møter når relevant, så langt det let seg gjere
 • Herøy vidaregåande skule – uttalar og møter, reiseliv spesielt
 • Engasjement rundt Berekraftfylket
 • Nominering av 8 bedrifter til fylket sin Klimasnu-pris
 • Andre nomineringar
 • Tilretteleggjar for fiskeriprosjekt med innovasjonsselskap
 • Samarbeid med lokale kursleverandørar (fordelsrabatt for partnarar)

- aktiv med å gi service, rettleiing og bistand til småbedrifter, gründerar og oppfinnarar 

 • Kontakt med oppstartsbedrifter og små bedrifter, spesielt innan handel og reiseliv
 • Kontakt med personar som har planar og idear – Vist til Hoppid når relevant
 • Møter med Hoppid-kontakt
 • Gründerundersøking
 • Distributør av viktig Korona-informasjon frå kommune til næringsliv

- aktiv for å innhente uttale frå næringslivet i kommunal plansaker 

 • Uttale til Herøy kommune sin innkjøpsstrategi
 • Høyringsuttale til Kommunedelplan – strategisk næringsutvikling

- saksbehandlar for søknader om næringsstøtte samt gi innstilling til politisk utval 

 • 20 søknadar til kommunalt næringsfond behandla i 2020 - rekord
 • Fleire av desse har fått søknaden i retur for forbetring pga. manglande dokumentasjon eller for tynt innhald.
 • Av totalt 62 søknader sidan 2014, har berre fått 12 avslag. Nokre av tiltaka har stoppa opp og nokre få har gått konkurs – cirka 10 i talet.

Søknadar til kommunalt næringsfond 2014-2020

2014: 9 saker
2015: 7 saker
2016: 5 saker 
2017: 18 saker
2018: 7 saker
2019: 6 saker
2020: 20 saker


- aktiv i å søkje samarbeid med regionale aktørar innanfor næringsarbeid og reiseliv 

 • NHO Møre og Romsdal
 • Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge
 • ÅKP
 • Hoppid
 • DÅS
 • Runde Miljøsenter (Booking 5-K)
 • Samarbeid med reiselivsaktørar i Herøy og nabokommunar
 • Deltaking i regionalt partnarskap
 • Del av NæSS – Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre
 • Del av Nettverk for samferdsel – Sunnmøre NTNU i Ålesund – næringslivsrepresentant i evalueringsgruppe
 • NTNU i Ålesund – næringslivsrepresentant i evalueringsgruppe  

- med på å sikre arena for nyetablering, «startups» og liknande, samt vurdere moglegheitene for ein nyskapningspark 

 • Gründerundersøking viser liten interesse for dette. Vurderer igjen i 2021
 • Dei som har brukt nyskapingsparken melder at tilbodet ikkje var optimalt
 • Gründerforum kan vere aktuelt
 • Mentor-ordning har kome som forslag

- ansvarleg for å utøve oppgåver gitt i det årlege forventingsbrevet frå kommunen 

 • I følgje referat frå møte mellom Havlandet og Herøy kommune i desember 2019, er forventningsbrev frå Herøy kommune meint som eit kurskorrigerande dokument dersom kommunen meiner Havlandet ikkje utfører si rolle som forventa.
 • For 2020 er fylgjande lagt til grunn for levering på oppgåver/forventning: - aksjonæravtalen - kommunedelplan – strategisk næringsutvikling - reiselivsrapporten Zynk - forretningsplan vedteken av styret i Havlandet AS
 • Gjennom heimesider, Facebook, Instagram og LinkedIn
 • Deltaking i fleire regionale nettverksgrupper
 • NæringsPUB første torsdag i månaden
 • Jamne oppslag i lokalavis


FORRETNINGSPLAN

KVA ER HAVLANDET?

Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vårt oppdrag er å påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter, i tillegg til auke i heilårsturisme.

Havlandet skal:

Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit - Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media.

- Delta på relevante messer, konferansar, seminar

 • M & R NHO Årskonferanse i Ålesund
 • Nor Fishing 2020 (fysisk avlyst – digitalt 2020)
 • Norwegian Travel Workshop NTW(fysisk avlyst - digitalt 2020)
 • Samferdselskonferanse, Loen
 • Leiarkonferanse/Oslo Business forum, Ulsteinvik (hybrid)
 • Gurskenkonferansen, Fosnavåg (hybrid)
 • The Next Wave, Giske (fiskeri- og sjømatkonferanse - hybrid)
 • Ei mengde andre webinar

- Synleggjere behov for arbeidskraft

 • Annonserer ledige stillingar for partnarar på havlandet-as.no og deler på sosiale media

Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m.

- Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande

 • Folkemøter (pre Korona)
 • Fosnavågkonferansen juni (avlyst 2020)
 • Maritim messe august (utsett til 2021)
 • NæringsPUB – første torsdag i månaden
 • Reiselivstreff – oktober

- Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande

 • Webinar Koronainformasjon, samarbeid Sparebanken Møre og EY – 65 deltakarar
 • Kurs i bruk av sosiale media – 35 deltakarar
 • Avtale med STQ og Exlevel om rabatterte kurs for partnarar
 • Frukostseminar i samarbeid med NAV (avlyst)

- Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff.

 • Fosnavågkonferansen avlyst 2020 – planlagt 17. juni 2021
 • Reiselivstreff arrangert 4. oktober 2020 – avgrensa versjon

- Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar

 • Møter med verkemiddelapparatet
 • Møter med næringsdrivande ang. aktuelle prosjekt
 • Formidlar gjennom sosiale media eller e-post

- Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evt. også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå

 • Fleire møter på HVS
 • Uttalar og møter for YSK reiselivslinje
 • Møter på NTNU – deltaking i evalueringsgruppe som næringslivsrepresentant


KORONASITUASJONEN

Då landet vart stengt ned 12. mars hadde reiselivsutviklar og næringslivssjef jobba i lag i 9 dagar. Deretter vart det 6 veker på heimekontor og digital/telefonisk kontakt. Det gjekk betre enn forventa. Til liks med alle andre, måtte vi snu oss rundt og tenke heilt annleis. Den største konsekvensen av dette er at det har vore vanskeleg både å arrangere og delta på møteplassar som frukostseminar, konferansar, kurs, næringstreff, fag-/bransjesamlingar etc. Å kunne samle folk og møte kvarandre er ein stor del av arbeidet med å skape vekst og utvikling gjennom samarbeid og nettverksbygging. Dette er naturleg nok ikkje enkelt å få til i dagens situasjon, men vi har likevel opplevd god interesse på arrangementa vi har fått arrangere.

 FRAMOVER 

 • Tydeleggjere strategi og arbeidsoppgåver både for tilsette og offentlegheita
 • Avklare forventningar i aksjonæravtale og utvikle vidare samarbeidet med kommunen
 • Arbeide vidare samarbeid med DÅS, 5K-prosjektet og mellom næringsdrivande i bransjen.

 

PARTNAR-AVTALE (utdrag av innhald)

 

Avdeling Reiseliv (reiseliv, handel, service, kultur og frivillige organisasjonar)

 • Marknadsføring gjennom eiga landingsside på visithavlandet.no
 • Profilering (logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no)
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Aktørtreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon – statistikkar, nasjonale og internasjonale undersøkingar frå Innovasjon Norge og Fjord Norge
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke, verkemiddel-apparatet og reiselivsselskap (Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Visit Norway etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Presentasjon i turistguiden
 • Generell marknadsføring av området gjennom året i inn- og utland
 • Tilgang til høgoppløyselege bilete frå Havlandet sin fotobank (med kreditert fotograf)
 • Tilbod om å registrere «sin stad» på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/
 • Booking-løysinga Trekksoft gjennom visithavlandet.no

 Avdeling Næring (offshore, fiskeri, industri, bank/finans, bygg & anlegg, øvrige næringar)

 •  Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon - bransjeretta
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.)
 • Synleggjering av behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Administrasjon av prosjekt etter avtale
 • Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/

 

PRIS FOR PARTNAR-AVTALE

Avdeling Reiseliv

For oppstartsåret 2020 vil introduksjonsprisen vere på flatt kr. 2020,- for alle verksemder innanfor Avdeling Reiseliv uavhengig av storleik på verksemda. Dette fordi vi er heilt avhengig av å få med flest mogleg i reiselivssatsinga frå starten av. Frå neste år vil prisen vere differensiert etter visse kriteria.

Avdeling Næring

 • Gründerverksemd (t.o.m. tredje driftsår)                                         Kr 1 000,-
 • Verksemd inntil 5 årsverk                                                                 Kr 2 000,-
 • Verksemd 6 – 15 årsverk                                                                  Kr 4 000,-
 • Verksemd 16 – 30 årsverk                                                                Kr 6 000,-
 • Verksemd 31 – 50 årsverk                                                                Kr 8 000,-
 • Verksemd over 50 årsverk                                                             Kr 10 000,-
 • Konsern                                                                                          Kr 25 000,-
 • Prosjektadministrasjon                                                                 Etter avtale

Prisane er ekskl. mva. Pristabellen vert vurdert årleg.

 

Fosnavåg, 7. januar 2021

Merethe Hjertø Flusund Dagleg leiar / Næringslivssjef

STYREVEDTAK HERØY NÆRINGSFORUM

Styrevedtak vart presentert i frokostmøte 22. juni saman med foreløpig rekneskap. Stifitinga Herøy Næringsforum eig 60% av Havlandet AS (A-aksjonær). Den operative drifta av Herøy Næringsforum er overført til Havlandet AS,. Oppgåva til styret er å ivareta rolla som majoritetseigar og innstille til bruken av RDA-midlar. For informasjon om styret: Sjå lenger oppe under Eigarane

2022

01/22 - Orientering frå dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 01/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

02/22 - Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 02/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

03/22 - Vegen vidare etter siste år av Havlandet-prosjektet 2020-2022 Havlandet sak 05/22)
Styret ber dagleg leiar om å arrangere folkemøte om framtida for nærings- og reiselivsarbeid i kommunen og få innspel frå næringslivet om næringslivet si rolle i dette. Styret ber også dagleg leiar undersøke moglegheitene for prosjekt for reiselivsstilling for eksempel ala Nordveggen og Ulstein Næringsforum. I tillegg ber vi dagleg leiar gå i dialog med kommunen om evaluering av Havlandet AS.

24/22: Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 02/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

25/22: Dagleg leiar
Sissel Ødegård er tilsett som dagleg leiar i Herøy Næringsforum.

26/22: Strateginotat
Styret tek orienteringa til vitande. 

27/22: Representant til skuleutvalet ved HVS
Styret ser det som positivt av Herøy vidaregåande skule ønskjer ei tettare tilknyting til næringslivet. Dagleg leiar spør næringslivet om dei har ein representant dei ynskjer inn i skuleutvalet.

28/22:       Orientering; Fosnavågkonferansen, Skuleutvalet

Vedtak:
Styret tek orienteringa til vitande.

29/22:       Nye medlemsatsar 2023

Vedtak:
Styret har vedtatt nye medlemsatsar for 2023.

30/22:       Representant frå næringsforumet til Arbeidsgruppa, Herøy kommune for senterutvikling

Vedtak:
Styret foreslår Sissel Ødegård til å være næringslivet sin representant i Arbeidsgruppa for sentrumsutvikling.

31/22: Orientering

Avvikling av Havlandet Aktiv AS Status økonomi Havlandet AS

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.

32/22 Overdraging av aksjar frå Herøy kommune

Overdraging utan vederlag av B-aksjar (40 %) frå Herøy Kommune til Stiftinga Herøy Næringsforum må samtykkast av styret i Havlandet AS.

Vedtak: Stiftinga Herøy Næringsforum samtykker i at dei overtek alle B-aksjer (40 %) frå Herøy kommune. Styret ber dagleg leiar halde fram med arbeidet for avvikling.

33/22 Utkast til strategisk dokument – vegen vidare for Havlandet

Dagleg leiar presenterer utkast til ein veg vidare for Havlandet - reiseliv

Vedtak: Styret ber dagleg leiar halde fram med å arbeide med vegen vidare for Havlandet ut frå signal i styremøtet. 

2021

Stiftinga Herøy Næringsforum - 2021

Tal på styremøter:  9   (03.02. – 08.04. – 05.05. – 03.06. – 26.08. – 16.09. -  20.09. -  19.10. – 25.11.)

Tal på styresaker:  18

Generalforsamling:  1 – 31.08.21 som hovudaksjonær i Havlandet AS (60%)

STYREVEDTAK 2021

01/21 - Orientering frå dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 01/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

02/21 - Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 02/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

03/21 - Orientering frå dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 08/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

04/21 - Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 09/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

05/21 - Orientering status RDA-midlar
Styret tek orienteringa til vitande.

Habilitet til sak 06/21
Maria Sporstøl Leine reiste habilitetsspørsmål pga. nære relasjonar til både arkitekt og ansvarleg søkar. Styret valde å etterkome ynskje. Maria forlét møtet og Ruben Kvalsvik gjekk inn i hennar stad.
Linn Therese Sævik reiste habilitetsspørsmål med grunngjeving at ho er vara i styret for Herøy Kystmuseum. Ho vart kjend inhabil og forlét møtet. Ingen vara tok plass.
6 av 7 representantar var til stades og styret dermed vedtaksføre.

06/21 - Søknad om støtte frå RDA-midlane - Bygging av jektenaust
Styret vurderer tiltaket med naust til Sunnmørsjekta som godt og at det tilfredsstiller mange av kriteria i Lokal handlingsplan for Herøy 2017 (Næringsretta midlar til regional utvikling – kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift). Rammevilkåra for Herøy Kystmuseum har endra seg mykje det siste året. Herøy næringsforum rår difor til at det ikkje blir gitt støtte i denne omgang, men ønskjer ein ny søknad frå Herøy kystmuseum velkomen når det ligg føre ein handlingsplan med prioriteringar for Herøy gard, og kommunen har vedteke korleis eigarskap og drifta av kystmuseet og området vert.

07/21 - Orientering frå dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 14/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

08/21 - Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 15/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

09/21 - Førebels rekneskap
Styret tek orienteringa til vitande

10/21 - Orientering frå dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 22/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

11/21 - Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 23/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 

12/21 - Godkjenning av rekneskap 2020
Styret godkjenner rekneskapen.

13/21 - Møteplan
Styret godkjenner møteplanen.

14/21 - Tildelte RDA-midlar
Styret vedtek at sidan den operative drifta av Herøy Næringsforum er lagt til Havlandet er det naturleg at marknadsføringsarbeidet vert utført av Havlandet og at tildelte RDA-midlar til dette føremålet vert utbetalt til marknadsføringstiltak gjennomført av Havlandet.

15/21 - RDA-søknad frå Havlandet Aktiv AS
Styret i Herøy Næringsforum er positive til å gå vidare med søknaden som er lagt fram i møtet. Investorar/grunneigarar må orienterast og endeleg styrevedtak må gjerast før innsending.

16/21 - Innstilling RDA-søknad frå Havlandet Aktiv AS
Styret  i Herøy Næringsforum meiner søknaden frå Havlandet Aktiv AS innfrir svært mange av måla i handlingsplanen frå 2017. Mellom anna knytt til byutvikling, reiselivssatsing, marknadsføring. Styret meiner også at tiltaket vil supplere tidlegare tildelingar, skape ringverknadar for eksisterande næringsliv og moglegheiter for vidareutvikling. Styret i Herøy Næringsforum rår difor utvalet til å imøtekome søknaden.

17/21 - Orientering dagleg leiar/næringslivssjef (Havlandet sak 30/21)
Styret tek orienteringa til vitande

18/21 - Kjøp av Havlandet Aktiv AS frå Havlandet AS
Styret godkjenner kjøp av 100 % av aksjane i Havlandet Aktiv AS (926 320 548) frå Havlandet AS (924 448 148) for kr. 30 600,-.

2020

Stiftinga Herøy Næringsforum - 2020

Tal på styremøter:  7   (03.03. – 30.04. – 12.06. – 10.09. – 15.10. – 19.11. – 03.12.

Tal på styresaker:  18

Ny revisor:  A-Revisjon (styrevedtak 19.11.20 sak 16/20)

Generalforsamling:  1 – 28.09.20 som hovudaksjonær i Havlandet AS (60%)


STYREVEDTAK 2020

Sak 01/20: Overgang til elektronisk rekneskapsoppfølging
Styret godkjenner overgang til Power Office for Stiftinga Herøy Næringsforum.

Sak 02/20: Operativ drift av Stiftinga Herøy Næringsforum
Med opprettinga av Havlandet AS overlet Stiftinga Herøy Næringsforum den operative drifta til Havlandet AS. Stiftinga Herøy Næringsforum held fram som eigar av 60 % i Havlandet AS og innstiller til bruken av RDA-midlar.

Sak 03/20: Endring av dagleg leiar
Næringslivssjef og dagleg leiar i Havlandet AS er ny dagleg leiar i Stiftinga Herøy Næringsforum. Styret ber om at endring i altinn vert gjort snarast.

Sak 04/20: Rekneskap 2019
Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 05/20: Årleg orienteringsmøte
Orienteringsmøtet vert halde innan 25. juni med publisering minimum 1 veke før. Dersom smitteverntiltaka ikkje tillét fysisk møte, vert møtet heldt digitalt. Styret ber næringslivssjefen/dagleg leiar utarbeide forslag til program som kan presenterast utover rekneskap 2019.

Sak 06/20: Val av valnemnd
Styret har samrøystes valt fylgjande personar til valnemnda i Stiftinga Herøy Næringsforum: - Fatima Myrseth - Svein Rune Gjerde I tillegg kjem Svein Gjelseth, kommunal representant valt av Kommunestyret. Styret bed dagleg leiar kontaktar valnemnda og ber dei velje dei nødvendige styrerepresentantane innan orienteringsmøte.

Sak 07/20: Bruk av RDA-midlar til kommunalt næringsfond
Styret vedtek at attståande RDA-midlar skal gå til større tiltak som vil gagne Herøy-samfunnet som heilheit, både for innbyggarar og besøkande. Mindre beløp til enkeltbedrifter vil etter styret sitt syn ikkje kome under slike tiltak.

Sak 08/20: Vurdering av vedtektsendring
Styret har gått gjennom vedtektene og let dei stå som dei er.

Sak 09/20: Godkjenning av rekneskap 2019
Styret godkjenner rekneskapen for 2019 og ber dagleg leiar innhente signaturar og utføre naudsynt administrasjon når det gjeld rapportering til revisor og altinn innan gjeldande fristar. Styret ber også dagleg leiar presentere rekneskapen i Havlandet sitt næringstreff 15. juni, samt gi ei kort årsmelding i det same møtet. Dette i samsvar med Herøy Næringsforum sine vedtekter §5.

Sak 10/20: Stiftinga Herøy Næringsforum – utøving eigarskap (Havlandet sak nr. 24/20)
Stiftinga Herøy næringsforum og Havlandet AS har samanfallande styremøte under orientering om drift (O-sak). Både stiftinga og AS-et gjer vedtak om at orienteringa er teke til vitande (evnt med tillegg). Styremedlemer i Herøy næringsforum kan, om dei vil, vere observatørar utan tale- og stemmerett under resten av styremøta i Havlandet AS, for å ivareta rolla majoritetseigar. Dette vedtaket må vurderast på nytt i samband med val av nye styremedlemer til Herøy næringsforum i 2021.

Sak 11/20: Orientering frå dagleg leiar (Havlandet sak nr. 11/20)
Styret tek orienteringa til vitande

Sak 12/20: Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak nr. 26/20)
Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 13/20: Justering av aksjonæravtale og vedtekter i Havlandet AS – ekstraordinær generalforsamling (Havlandet sak nr. 30/20)
Etter råd frå revisor og regnskapsbyrå må det gjerast ei justering av aksjonæravtalen og vedtektene på grunn av manglande samanheng mellom dokumenta, samt innhald som ikkje kan godkjennast av revisor. Revidering må gjerast i ei ekstraordinær generalforsamling. Dagleg leiar orienterer nærare om saka i møtet. Vedtak Styret tek orienteringa til vitande. Ordførar møter som HNF sin representant i generalforsamling.

Sak 14/20: Orientering frå dagleg leiar (Havlandet sak 32/20)
Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 15/20: Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 33/20)
Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 16/20: Stiftinga Herøy Næringsforum - val av ny revisor
A-revisjon er valt som ny revisor for Stiftinga Herøy Næringsforum frå rekneskapsåret 2020.

Sak 17/20: Orientering frå dagleg leiar (Havlandet sak 38/20)
Styret tek orienteringa til vitande.

Sak 18/20: Orientering frå reiselivsutviklar (Havlandet sak 39/20)
Styret tek orienteringa til vitande. Styret ynskjer at det vert etablert ei arbeidsgruppe beståande av styreleiar, reiselivsrepresentant (Linn Therese Sævik), reiselivsutviklar og dagleg leiar/næringslivssjef. Arbeidsgruppa skal jobbe med aksjonærmodell for Havlandet Aktiv AS i forkant av aksjeutviding og leggast fram til styret så snart den er klar.