Besøk

KVA ER HAVLANDET?

Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme. Havlandet skal: Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit - Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media. - Delta på relevante messer, konferansar, seminar - Synleggjere behov for arbeidskraft Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. - Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande - Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande - Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff. - Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar - Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evnt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå

Avdeling Reiseliv (reiseliv, handel, service, kultur og frivillige organisasjonar)

 • Marknadsføring gjennom eiga landingsside på visithavlandet.no
 • Profilering (logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no)
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Aktørtreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon – statistikkar, nasjonale og internasjonale undersøkingar frå Innovasjon Norge og Fjord Norge
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke, verkemiddelapparatet og reiselivsselskap (Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Visit Norway etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Presentasjon i turistguiden
 • Generell marknadsføring av området gjennom året i inn- og utland
 • Tilgang til høgoppløyselege bilete frå Havlandet sin fotobank (med kreditert fotograf)
 • Tilbod om å registrere «sin stad» på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/ 
 • Booking-løysinga Trekksoft gjennom visithavlandet.no


Avdeling Næring (offshore, fiskeri, industri, bank/finans, bygg & anlegg, øvrige næringar) 

 • Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon - bransjeretta
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Administrasjon av prosjekt
 • Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/


PRIS FOR PARTNAR-AVTALE

Avdeling Reiseliv

For oppstartsåret 2020 vil introduksjonsprisen vere på flatt kr. 2020,- for alle verksemder innanfor Avdeling Reiseliv uavhengig av storleik på verksemda. Dette fordi vi er heilt avhengig av å få med flest mogleg i reiselivssatsinga frå starten av. Frå neste år vil prisen vere differensiert etter visse kriteria.

Avdeling Næring

 • Gründerverksemd (t.o.m. tredje driftsår)                        Kr 1 000,-
 • Verksemd inntil 5 årsverk                                        Kr 2 000,-
 • Verksemd 6 – 15 årsverk                                        Kr 4 000,-
 • Verksemd 16 – 30 årsverk                                      Kr 6 000,-
 • Verksemd 31 – 50 årsverk                                      Kr 8 000,-
 • Verksemd over 50 årsverk                                      Kr 10 000,-
 • Konsern                                                            Kr 25 000,-
 • Prosjektadministrasjon                                           Etter avtale

Prisane er ekskl. mva.

Pristabellen vert vurdert årleg.

Aksjonæravtale

Dette er ein avtale mellom eigarane av Havlandet AS. Herøy Næringsforum eig 60 % (A-aksjonær) og Herøy Kommune eig 40 % (B-aksjonær) av aksjane i selskapet.

AKSJONÆRAVTALE

mellom aksjonærane i Havlandet AS

1. Partane
Partane i avtalen er eigarar av aksjar i Havlandet AS. Ved avtaleinngåing er dette følgjande:

- Herøy Næringsforum med 60 A-aksjar á kr l 000 (60 %)
- Herøy kommune med 40 B-aksjar á kr l 000 (40 %)

Selskapet har ikkje som føremål å gå med overskot, utover å sørgje for forsvarleg drift av selskapet. Eit eventuelt overskot utover dette skal bli nytta til å realisere selskapet sitt føremål om næringsutvikling i regionen. Partane er samde om at selskapet sitt mål ikkje skal vere å gi utbytte til aksjeeigarane.

2. Grunnlaget for avtalen
Partane ønskjer ved etablering av Havlandet AS å revitalisere næringsarbeidet i Herøy kommune samt styrke reiselivssatsinga i vårt område. Partane er med bakgrunn i dette samde om å stifte selskapet Havlandet AS, som skal vidareføre næringsarbeidet som til no er utført av Herøy Næringsforum og Herøy kommune, samt sikre ressursar knytt til ei reiselivsatsing.

Selskapet sine arbeidsoppgåver blir mellom anna å vere:
- næringslivet sin interesseorganisasjon
- ein sentral aktør i reiselivsatsinga i kommunen og nærområde
- aktiv knytt til omdømebygging, marknadsføring, profilering og rekruttering
- initiativtakar i næringsrelaterte saker og saker som gjeld lokal samfunnsutvikling
- aktiv med å gi service, rettleiing og bistand til småbedrifter, gründerar og oppfinnarar
- aktiv for å innhente uttale frå næringslivet i kommunal plansaker
- saksbehandlar for søknader om næringsstøtte samt gi innstilling til politisk utval
- aktiv i å søkje samarbeid med regionale aktørar innanfor næringsarbeid og reiseliv
- med på å sikre arena for nyetablering, «startups» og liknande, samt vurdere moglegheitene for ein nyskapningspark
- ansvarleg for å utøve oppgåver gitt i det årlege forventingsbrevet frå kommunen

3. Styret
Styret i selskapet skal ha sju representantar. Styreleiar har dobbeltstemme ved likt stemmetal. Styret tilset dagleg leiar.
Kommunedirektøren i Herøy kommune - samt den han peikar ut -har observatørstatus i styret.         

 4. Sal av aksjar
Sal av aksjar i selskapet krev samtykke frå styret, ref. vedtektene. Andre aksjonærar har forkjøpsrett ved sal i samsvar med aksjelova (asl.) sine reglar, jf. asl. § 4-19 flg.
Generalforsamlinga kan gje styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen, jf. asl.§ 10-14 flg.

Aksjonærar som skaffar seg aksjar i selskapet på et seinare tidspunkt, ved kapitalutviding eller overdraging,  pliktar å tiltre og å rette seg etter denne aksjonæravtalen på linje med  dei som sjølv har signert avtalen. Dette blir gjort ved at nye aksjonærar må skrive under på gjeldande aksjonæravtale, og styret må ha den signerte aksjonæravtalen før samtykke i sal av aksjar blir gitt.

Om ein aksjonær vil selje sine aksjar og det ikkje finst kjøparar  til desse,  kan selskapet  kjøpe opp eigne aksjar tilsvarande inntil 10 % av aksjekapitalen i samsvar med reglane i aksjelova.

 5. Rett til innsyn
Kommunestyret, formannskapet, kommunedirektør, kommunen sitt kontrollutval og kommunen sin revisor, har rett til å krevje dei opplysningar som dei finn påkrevd for sin kontroll, så vel frå selskapet sin dagleg leiar, som frå styret og den valde revisor i selskapet.  

 6. Avtalen si funksjonstid
Denne aksjonæravtale skal vere bindande mellom partane for perioden 01.01.2020- 01.01.2023. Om ein part i denne perioden går ut av Selskapet ved å selje sine aksjar, vil den som overtek aksjane overta rettar og plikter etter denne avtalen, jfr aksjonæravtalen pkt. 4. 

Dersom partane er samde, kan funksjonstida for avtalen forlengjast.

 7. Avtalebrot
Det ligg føre avtalebrot dersom Selskapet ikkje ivaretek sine arbeidsoppgåver i samsvar med aksjonæravtalen pkt 2.

 8. Oppløysing av Selskapet
Selskapet skal oppløysast når avtalen si funksjonstid er ute, jfr. pkt 6, samt ved avtalebrot, jfr. pkt. 7. Partane er samde i at Herøy kommune administrerer avviklinga og overtar verdiane i selskapet. Verdiane i selskapet skal ved avvikling nyttast til næringsarbeid i kommunal regi. Kommunen skal ved oppløysing overta alle A-aksjane for kr 1 000 per aksje.

Dette punkt kan fråvikast dersom partane blir samde om ei anna løysing.

9. Tvistar
Tvist om forståinga av denne avtalen eller om tilhøva mellom partane, skal partane forsøke å løyse i minnelegheit. Om partane ikkje får til slik løysing skal eventuelle tvistar førast fram for Søre Sunnmøre tingrett.


Fosnavåg, 23. september 2020

 

Torill Myren                                                                           
Styreleiar i Herøy Næringsforum                                            

Bjørn Prytz
Ordførar i Herøy kommune

Vedtekter

Vedtekter i eit aksjeselskap er etter norsk selskapsrett eit obligatorisk sett med reglar som skal inngå i stiftingsgrunnlaget for selskapet. Reglane er, innafor lova sine rammer, bindande for selskapet.

VEDTEKTER

for  Havlandet AS

 § 1 Føretaksnamn
Selskapet sitt føretaksnamn er Havlandet AS. Selskapet er eit aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapet sitt forretningskontor er i Herøy kommune.

§ 3 Verksemd
Selskapet si verksemd er å vere næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig utvikling av næring og samfunn. Selskapet har ikkje som føremål å skaffe aksjonærane økonomisk utbytte.

§ 4 Aksjekapital
Aksjekapitalen i selskapet er NOK 100 000 fordelt på 100 aksjar, kvar pålydande NOK 1 000. Aksjane er delt inn i slike aksjeklassar:

60 A-aksjar (næringslivet)
40 B-aksjar (kommunen)

§ 5 Leiing
Selskapet har 7 styremedlemer. To av styremedlemene skal veljast av Herøy kommunestyre, saman med to personlege varamedlemer.

Eigar av A-aksjane har høve til å velje 5 styremedlemmer, med inntil 3 prioriterte varapersonar. Desse skal veljast av representantar frå næringslivet. Ingen bedrifter kan vere representerte med meir enn 1 representant i styret.

Generalforsamlinga vel styreleiar blant styremedlemene valgt av A-aksjane.

Selskapet skal ha ein dagleg leiar.

Selskapet sitt firma teiknast av dagleg leiar og styreleiar i fellesskap. Styret kan gje prokura.

Overdraging av aksjar må godkjennast av styret.

§ 6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal haldast innan utgangen av juni månad kvart år, og skal handsame følgjande saker:

Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga.

Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.

§ 7 Aksjeeigarregistrering
Selskapet registrerer aksjeeigarane i aksjeeigarboka.

§ 8 Forholdet til aksjeloven
Elles vert det vist til den til einkvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

 

Fosnavåg, 23. september 2020

Torill Myren
Styreleiar

Bjørn Prytz   
Ordførar