Besøk

HAVLANDET AS - STYRET

Styret i Havlandet AS

Torill Myren

Styreleiar

Richard K. Gjerde

Styrets nestleiar (valt av kommunestyret i Herøy)

Roar Aasen

Styremedlem

Linn-Therese Sævik

Styremedlem

Petter Geir Smådal

Styremedlem

Eilert Geir Kvalsvik

Styremedlem (valt av kommunestyret i Herøy)

Ruben G. Kvalsvik

Styremedlem

Maria Sporstøl Leine

Varamedlem

Camilla L. Storøy

Varamedlem (for Richard K. Gjerde)

Per Kristian Furø

Varamedlem (for Eilert Geir Kvalsvik)

KVA ER HAVLANDET?

Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme. Havlandet skal: Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit - Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media. - Delta på relevante messer, konferansar, seminar - Synleggjere behov for arbeidskraft Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. - Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande - Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande - Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff. - Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar - Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evnt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå

Avdeling Reiseliv (reiseliv, handel, service, kultur og frivillige organisasjonar)

 • Marknadsføring gjennom eiga landingsside på visithavlandet.no
 • Profilering (logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no)
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Aktørtreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon – statistikkar, nasjonale og internasjonale undersøkingar frå Innovasjon Norge og Fjord Norge
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke, verkemiddelapparatet og reiselivsselskap (Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Visit Norway etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Presentasjon i turistguiden
 • Generell marknadsføring av området gjennom året i inn- og utland
 • Tilgang til høgoppløyselege bilete frå Havlandet sin fotobank (med kreditert fotograf)
 • Tilbod om å registrere «sin stad» på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/ 
 • Booking-løysinga Trekksoft gjennom visithavlandet.no


Avdeling Næring (offshore, fiskeri, industri, bank/finans, bygg & anlegg, øvrige næringar) 

 • Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no
 • Kurs/kompetanseheving - rabattert
 • Konferansar – rabattert
 • Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging
 • Relevant informasjon - bransjeretta
 • Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.)
 • Synleggjere behov for arbeidskraft og kompetanse
 • Administrasjon av prosjekt
 • Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/


PRIS FOR PARTNAR-AVTALE

Avdeling Reiseliv

For oppstartsåret 2020 vil introduksjonsprisen vere på flatt kr. 2020,- for alle verksemder innanfor Avdeling Reiseliv uavhengig av storleik på verksemda. Dette fordi vi er heilt avhengig av å få med flest mogleg i reiselivssatsinga frå starten av. Frå neste år vil prisen vere differensiert etter visse kriteria.

Avdeling Næring

 • Gründerverksemd (t.o.m. tredje driftsår)                        Kr 1 000,-
 • Verksemd inntil 5 årsverk                                        Kr 2 000,-
 • Verksemd 6 – 15 årsverk                                        Kr 4 000,-
 • Verksemd 16 – 30 årsverk                                      Kr 6 000,-
 • Verksemd 31 – 50 årsverk                                      Kr 8 000,-
 • Verksemd over 50 årsverk                                      Kr 10 000,-
 • Konsern                                                            Kr 25 000,-
 • Prosjektadministrasjon                                           Etter avtale

Prisane er ekskl. mva.

Pristabellen vert vurdert årleg.

Aksjonæravtale

Dette er ein avtale mellom eigarane av Havlandet AS. Herøy Næringsforum eig 60 % (A-aksjonær) og Herøy Kommune eig 40 % (B-aksjonær) av aksjane i selskapet.

AKSJONÆRAVTALE

mellom aksjonærane i Havlandet AS

1. Partane
Partane i avtalen er eigarar av aksjar i Havlandet AS. Ved avtaleinngåing er dette følgjande:

- Herøy Næringsforum med 60 A-aksjar á kr l 000 (60 %)
- Herøy kommune med 40 B-aksjar á kr l 000 (40 %)

Selskapet har ikkje som føremål å gå med overskot, utover å sørgje for forsvarleg drift av selskapet. Eit eventuelt overskot utover dette skal bli nytta til å realisere selskapet sitt føremål om næringsutvikling i regionen. Partane er samde om at selskapet sitt mål ikkje skal vere å gi utbytte til aksjeeigarane.

2. Grunnlaget for avtalen
Partane ønskjer ved etablering av Havlandet AS å revitalisere næringsarbeidet i Herøy kommune samt styrke reiselivssatsinga i vårt område. Partane er med bakgrunn i dette samde om å stifte selskapet Havlandet AS, som skal vidareføre næringsarbeidet som til no er utført av Herøy Næringsforum og Herøy kommune, samt sikre ressursar knytt til ei reiselivsatsing.

Selskapet sine arbeidsoppgåver blir mellom anna å vere:
- næringslivet sin interesseorganisasjon
- ein sentral aktør i reiselivsatsinga i kommunen og nærområde
- aktiv knytt til omdømebygging, marknadsføring, profilering og rekruttering
- initiativtakar i næringsrelaterte saker og saker som gjeld lokal samfunnsutvikling
- aktiv med å gi service, rettleiing og bistand til småbedrifter, gründerar og oppfinnarar
- aktiv for å innhente uttale frå næringslivet i kommunal plansaker
- saksbehandlar for søknader om næringsstøtte samt gi innstilling til politisk utval
- aktiv i å søkje samarbeid med regionale aktørar innanfor næringsarbeid og reiseliv
- med på å sikre arena for nyetablering, «startups» og liknande, samt vurdere moglegheitene for ein nyskapningspark
- ansvarleg for å utøve oppgåver gitt i det årlege forventingsbrevet frå kommunen

3. Styret
Styret i selskapet skal ha sju representantar. Styreleiar har dobbeltstemme ved likt stemmetal. Styret tilset dagleg leiar.
Kommunedirektøren i Herøy kommune - samt den han peikar ut -har observatørstatus i styret.         

 4. Sal av aksjar
Sal av aksjar i selskapet krev samtykke frå styret, ref. vedtektene. Andre aksjonærar har forkjøpsrett ved sal i samsvar med aksjelova (asl.) sine reglar, jf. asl. § 4-19 flg.
Generalforsamlinga kan gje styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen, jf. asl.§ 10-14 flg.

Aksjonærar som skaffar seg aksjar i selskapet på et seinare tidspunkt, ved kapitalutviding eller overdraging,  pliktar å tiltre og å rette seg etter denne aksjonæravtalen på linje med  dei som sjølv har signert avtalen. Dette blir gjort ved at nye aksjonærar må skrive under på gjeldande aksjonæravtale, og styret må ha den signerte aksjonæravtalen før samtykke i sal av aksjar blir gitt.

Om ein aksjonær vil selje sine aksjar og det ikkje finst kjøparar  til desse,  kan selskapet  kjøpe opp eigne aksjar tilsvarande inntil 10 % av aksjekapitalen i samsvar med reglane i aksjelova.

 5. Rett til innsyn
Kommunestyret, formannskapet, kommunedirektør, kommunen sitt kontrollutval og kommunen sin revisor, har rett til å krevje dei opplysningar som dei finn påkrevd for sin kontroll, så vel frå selskapet sin dagleg leiar, som frå styret og den valde revisor i selskapet.  

 6. Avtalen si funksjonstid
Denne aksjonæravtale skal vere bindande mellom partane for perioden 01.01.2020- 01.01.2023. Om ein part i denne perioden går ut av Selskapet ved å selje sine aksjar, vil den som overtek aksjane overta rettar og plikter etter denne avtalen, jfr aksjonæravtalen pkt. 4. 

Dersom partane er samde, kan funksjonstida for avtalen forlengjast.

 7. Avtalebrot
Det ligg føre avtalebrot dersom Selskapet ikkje ivaretek sine arbeidsoppgåver i samsvar med aksjonæravtalen pkt 2.

 8. Oppløysing av Selskapet
Selskapet skal oppløysast når avtalen si funksjonstid er ute, jfr. pkt 6, samt ved avtalebrot, jfr. pkt. 7. Partane er samde i at Herøy kommune administrerer avviklinga og overtar verdiane i selskapet. Verdiane i selskapet skal ved avvikling nyttast til næringsarbeid i kommunal regi. Kommunen skal ved oppløysing overta alle A-aksjane for kr 1 000 per aksje.

Dette punkt kan fråvikast dersom partane blir samde om ei anna løysing.

9. Tvistar
Tvist om forståinga av denne avtalen eller om tilhøva mellom partane, skal partane forsøke å løyse i minnelegheit. Om partane ikkje får til slik løysing skal eventuelle tvistar førast fram for Søre Sunnmøre tingrett.


Fosnavåg, 23. september 2020

 

Torill Myren                                                                           
Styreleiar i Herøy Næringsforum                                            

Bjørn Prytz
Ordførar i Herøy kommune

Vedtekter

Vedtekter i eit aksjeselskap er etter norsk selskapsrett eit obligatorisk sett med reglar som skal inngå i stiftingsgrunnlaget for selskapet. Reglane er, innafor lova sine rammer, bindande for selskapet.

VEDTEKTER

for  Havlandet AS

 § 1 Føretaksnamn
Selskapet sitt føretaksnamn er Havlandet AS. Selskapet er eit aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor
Selskapet sitt forretningskontor er i Herøy kommune.

§ 3 Verksemd
Selskapet si verksemd er å vere næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig utvikling av næring og samfunn. Selskapet har ikkje som føremål å skaffe aksjonærane økonomisk utbytte.

§ 4 Aksjekapital
Aksjekapitalen i selskapet er NOK 100 000 fordelt på 100 aksjar, kvar pålydande NOK 1 000. Aksjane er delt inn i slike aksjeklassar:

60 A-aksjar (næringslivet)
40 B-aksjar (kommunen)

§ 5 Leiing
Selskapet har 7 styremedlemer. To av styremedlemene skal veljast av Herøy kommunestyre, saman med to personlege varamedlemer.

Eigar av A-aksjane har høve til å velje 5 styremedlemmer, med inntil 3 prioriterte varapersonar. Desse skal veljast av representantar frå næringslivet. Ingen bedrifter kan vere representerte med meir enn 1 representant i styret.

Generalforsamlinga vel styreleiar blant styremedlemene valgt av A-aksjane.

Selskapet skal ha ein dagleg leiar.

Selskapet sitt firma teiknast av dagleg leiar og styreleiar i fellesskap. Styret kan gje prokura.

Overdraging av aksjar må godkjennast av styret.

§ 6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal haldast innan utgangen av juni månad kvart år, og skal handsame følgjande saker:

Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga.

Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer under generalforsamlinga.

§ 7 Aksjeeigarregistrering
Selskapet registrerer aksjeeigarane i aksjeeigarboka.

§ 8 Forholdet til aksjeloven
Elles vert det vist til den til einkvar tid gjeldande aksjelovgjeving.

 

Fosnavåg, 23. september 2020

Torill Myren
Styreleiar

Bjørn Prytz   
Ordførar 

STYREVEDTAK HAVLANDET AS

Havlandet AS har styremøte ca. 6 gongar i året. Under finn du styrevedtak i omvendt kronologisk rekkefylgje

2021

MØTE 3/2021 - 8. april 2021

13/21: Eventuelt
Ingen saker meldt i dette møtet.


12/21: Val av interim styre til Havlandet Aktiv AS
Styret vel fylgjande medlemmer til interim styre i Havlandet Aktiv AS.
Merethe Hjertø – styreleiar
Ruben Kvalsvik - medlem
Arnstein Lystad - medlem
Linn Therese Sævik - medlem
Styret sit til aksjeemisjon er gjennomført og første generalforsamling har valt nytt styre etter nye vedtekter.


11/21: Retningsval zipline
(teikningar presentert i møtet)
Styret vel alternativ A som retningsval og ber administrasjonen arbeide vidare med dette alternativet.
(Red.: Tårn ved Thon Hotel Fosnavåg)


10/21: Namneendring

Styret utset saka og ber styremedlemmene om å kome med forslag til neste styremøte.


09/21: Orientering – reiselivsutviklar

Styret tek orienteringa til vitande.


08/21: Orientering – dagleg leiar/næringslivssjef
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 2/2021 - 10. mars 2021

07/21: Orientering – Regional verkemiddelrådgjevar 
Styret tek orienteringa til vitande.


06/21: Zipline-prosjekt – behov for meir midlar til forprosjekt

Havlandet AS vil bruke ytterlegare rundt 30.000 kroner på forprosjekt av zipline. Beløpet vert regnskapsført som lån og vert omgjort til aksjar i Havlandet Aktiv AS på eit seinare tidspunkt.


MØTE 1/2021 - 3. februar 2021

05/21: Voice of Norway – vidare satsing
Styret vedtek at VoN-appen skal utvidast med 20 punkt på norsk. Engelsk oversetting og innlesing vert utsett til byrjinga av 2022, men med atterhald om at bruken av appen då har auka vesentleg.


04/21: Rapportering
Styret ber Herøy kommune om å definere ynskja innhald i det kvartalsvise informasjonsbrevet. Informasjonsbrevet vert utarbeidd kvartalsvis av dagleg leiar, sendt til styret og deretter sendt til kommunen for vidareformidling til politiske utval og organ.


03/21: Orientering Havlandet Aktiv AS
Styret tek orienteringa til vitande og ber om at dagleg leiar held styret orientert om utviklinga før neste styremøte

02/21: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 02/21)
Styret tek orienteringa til vitande. 


01/21: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 01/21)
Styret tek orienteringa til vitande.

2020

MØTE 7/2020 - 3. desember 2020

43/20: Eventuelt - Oppdrag Ekkoloddet
(Styreleiar Torill Myren gjekk frå som inhabil, nestleiar Richard Gjerde leia møtet under saka.)
Styret ser ikkje at rolla som dagleg leiar i Fosnavåg Shippingklubb kjem i konflikt med rolla som styreleiar i Havlandet AS og Herøy Næringsforum.


42/20: Søknad Herøy Kystlag
Styret ser tiltaket som ei positiv satsing, men må likevel gi avslag på søknaden med referanse til tidlegare vedtak om bruk av attståande RDA-midlar. 


41/20: Møteplan
Vekedag og tidspunkt for styremøta vil vere torsdag kl. 08.30 og avslutta seinast innan kl. 10.00 om ikkje anna vert avtalt. Første møtet etter nyttår vil vere eit kveldsmøte kl. 18.30 – 21.00. Fylgjande datoar er sett av til styremøte første halvår 2021: 04.02. – 08.04. – 03.06. 


40/20: Budsjett

Styret godkjenner budsjett for 2021


39/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 18/20
Styret tek orienteringa til vitande. Styret ynskjer at det vert etablert ei arbeidsgruppe beståande av styreleiar, reiselivsrepresentant (Linn Therese Sævik), reiselivsutviklar og dagleg leiar/næringslivssjef. Arbeidsgruppa skal jobbe med aksjonærmodell for Havlandet Aktiv AS i forkant av aksjeutviding og leggast fram til styret så snart den er klar. 


38/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 17/20)

Styret tek orienteringa til vitande. 

MØTE 6/2020 - 15 . oktober 2020

37/20: Eventuelt - Kommunal parkeringsplassar for bubil/camping - merking med skilt forbud/tillatt
Styret ber reiselivsutviklar jobbe vidare med skiltplan.


36/20: Strategi – «det reine Havlandet»
Styret ber dagleg leiar, i samarbeid med reiselivsutviklar, utarbeide ein plan for arbeidet med å utvikle «det reine Havlandet» i nærings- og reiselivssamanheng, samt undersøke kva midlar som finst til eit eller fleire slike prosjekt. 

35/20: Zip-line prosjektet – neste steg
Styret vedtek at Havlandet Aktiv AS vert stifta så snart som råd. Havlandet AS har løyve til å stifte selskapet med ein stiftingskapital på 30 600,-. Avklaring om emisjon skal tilbake til styret i Havlandet AS.


34/20:  Førespurnad frå Fosnavåg Shippingklubb – arrangementssamarbeid
Styret er positive til eit samarbeid med Fosnavåg Shippingklubb (FS) og ber dagleg leiar gå i dialog med FS for vidare planlegging av eit felles arrangement, gjerne i kombinasjon med Fosnavågkonferansen. Styret ber om at oppdatering blir gitt i neste styremøte.


33/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak 15/20)
Styret tek orienteringa til vitande.


32/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak 14/20)
Styret tek orienteringa til vitande.


MØTE 5/2020 - 10 . september 2020

31/20: Eventuelt - Havlandet - Bruken av namn og logo. Beskytte  merkevara.
Styret ber dagleg leiar om å undersøke om bruken av logo og selskapsnamn kan beskyttast og søke om dette dersom det er mogleg. Bruk av namn og logo kan leggast inn som del av partnaravtale.


30/20: Justering av aksjonæravtale og vedtekter – ekstraordinær generalforsamling

Styret tek orienteringa til vitande og ber dagleg leiar kalle inn styreleiar som representant for Herøy Næringsforum (eigar A-aksjar 60 %) og ordførar som representant for Herøy kommune (eigar B-aksjar 40 %)til ekstraordinær generalforsamling med dei fristar som lova krev.


29/20: Høyringsuttale kommuneplan for strategisk næringsutvikling
Høyringsuttale: Havlandet AS har vore involvert i deler av utarbeidinga av utkastet til kommuneplan for strategisk næringsutvikling. Utkastet som no ligg føre er eit godt dokument og er ein retningsgivande plan for både næringsliv, kommuneadministrasjon og politikarar. Den er og eit nyttig verktøy for det arbeidet Havlandet skal gjere framover. Havlandet vil likevel påpeike fylgjande: - Planen har mykje tekst og lite illustrasjonar/bilder. Dette gjer at innhaldet kan verke noko uoversikteleg. - Det bør kome klart fram kva ein meiner med Fosnavåg. Når Fosnavåg vert nemnt, må det vere tydeleg om dette er sentrum og bykjerna, eller om det også er inkludert Eggesbønes og Mjølstadneset. Havlandet ber om at kommunen vurderer om Fosnavåg skal vere eit senter for handel og reiseliv eller alle typar næringsliv. Havlandet meiner at sentrum av Fosnavåg skal vere for alle næringar. - Havlandet viser til Herøy sin lave score på likestillingsindeksen til SSB og ber om at FNs bærekraftsmål nr. 5 blir tatt inn i planen, enten som nytt punkt, eller i staden for mål nr. 11. - Planen må i sterkare grad framheve samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia, og også samarbeid utanom kommunen, med høgskulesystemet, fylket og verkemiddelapparatet. - Ein del av innhaldet under målsetting 1 («Fosnavåg skal vere eit attraktivt kommunesentrum….») bør ligge under målsetting 2 («Herøy kommune skal bidra til å stimulere til næringsutvikling…., reiseliv, maritimt….», då fleire punkt skildrar reiseliv generelt i kommunen og ikkje er spesifikt for Fosnavåg sentrum. - Triple Helix-modellen som er nemnd under pkt. 3.3 bør definerast. - Der er og nokre uklarheiter mellom utfordringar og moglegheiter i planen. Havlandet bistår gjerne i det vidare arbeidet med å utarbeide den endelege planen.

28/20: Status økonomi 1. halvår
Styret tek orienteringa om økonomien til vitande.

27/20: Zip-line organisering
Styret vedtek at zip-line prosjektet skal organiserast etter modell 1og ber reiselivsutviklar fortsette arbeidet fram mot realisering i samarbeid med dagleg leiar.


26/20: Orientering frå reiselivsutviklar (HNF sak nr. 12/20)
Styret tek orienteringa til vitande.


25/20: Orientering frå dagleg leiar (HNF sak nr. 11/20)
Styret tek orienteringa til vitande og vil ha tilbake sak om tilbod til gründerar.


24/20: Stiftinga Herøy Næringsforum – utøving eigarskap (HNF sak 10/20)
Stiftinga Herøy næringsforum og Havlandet AS har samanfallande styremøte under orientering om drift. Både stiftinga og AS-et gjer vedtak om at orienteringa er teke til vitande. Styremedlemer i Herøy næringsforum kan, om dei vil, vere observatørar utan tale- og stemmerett under resten av styremøta i Havlandet AS, for å ivareta rolla majoritetseigar. Dette vedtaket må vurderast på nytt i samband med val av nye styremedlemer til Herøy næringsforum i 2021. 


MØTE 4/2020 - 26. mai 2020


23/20: Eventuelt
Ingen saker kom opp under dette punktet.

22/20: Møteplan
Ein møteplan for siste halvår vert lagt fram for drøfting og endeleg godkjenning: 03.09. – 15.10. – 03.12.  


21/20: Strategi og arbeid framover
Vidare arbeid steg 3.
Styret ber dagleg leiar om å arbeide fram arbeidsmetodikk knytt til enkel kartlegging av kva Havlandet manglar for å skape vekst og utvikling i næringslivet, slik at arbeidet er klart til oppstart rett over ferien.

20/20: Forretningsplan – partner-modell
Styret vedtek framlagt forretningsplan, og ber om at aksjonæravtalen vert tilpassa snarast råd.19/20: Godkjenning av konseptet «Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre»
Styret godkjenner vidare samarbeid under paraplyen «Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre» slik det er skissert i samarbeidsskildringa. 


18/20: Prosjekt zip-line
Styret vurderer prosjektet som interessant og godkjenner vidare arbeid med zip-line prosjektet.


MØTE 3/2020 - 15. april 2020


17/20: Eventuelt - 
Følgande saker vart orientert om og diskutert – ingen vedtak vart gjorde:

- Kommunalt næringsfond – slutt på støtte frå fylket. Vegen vidare.
- Næringslivet sine behov i Coronasituasjonen
- Spektakulære tiltak – følg med og kom gjerne med innspel


16/20: Status økonomi
Styret tek orientering om økonomien til vitande.


15/20: Fosnavågkonferansen 2020 (11. juni) - vurdering opp mot Corona-situasjonen

Styret avlyser Fosnavågkonferansen 2020 basert på gjeldande retningslinjer frå myndigheitene som forbyr større arrangement fram til 15. juni. Styret finn det ikkje naturleg å utsette konferansen til hausten sidan det er uvisst om restriksjonane vil verte utvida, og på grunn av vanskane mange av bedriftene er i, etter langvarig inntektssvikt, permitteringar og oppseiingar.


14/20: Corona - innverknad på drifta
Styret tek informasjon om tilstrekkeleg med arbeid til vitande og ber dagleg leiar varsle styreleiar snarast råd dersom situasjonen skulle endre seg. Styret oppmodar til å fortsette arbeidet med å vere aktive på digitale plattformer slik at Havlandet er synlege og tilgjengelege for næringslivet. Når det gjeld større framtidige arrangement, som NOR Fishing og Reiselivstreffet, vil styret vurdere desse opp mot situasjonen framover. 

MØTE 2/2020 - 3. mars 2020

13/20: Eventuelt - Det har kome inn fleire søknader om støtte / lån av telt til arrangement.

 • Tango Seaweed – Tangfest 2020 Søknad om økonomisk støtte til arrangement på Herøy Gard 31.mai Tango Seaweed får avslag på søknad om økonomisk støtte, men tilbod om å låne teltet vederlagsfritt.
 • Moltustranda Mosjonsfestival 22. – 24. mai Telefonhenvendelse ang. leige av telt, samt førespurnad om Havlandet kan gå til innkjøp av bord og benkar til utlån Moltustranda Mosjonsfestival får tilbod om å låne teltet vederlagsfritt.
 • Sommarfesten i Fosnavåg 18. – 21. juni Søknad om lån av telt og økonomisk støtte, samt førespurnad om Havlandet kan gå til innkjøp av bord og benkar til utlån Sommarfesten får tilbod om å låne teltet vederlagsfritt, samt økonomisk støtte på kr. 60 000 til profilering/marknadsføring
 • Rundedagen 20. juni Telefonhenvendelse til Herøy Næringsforum i fjor ang. lån av telt Rundedagen får støtte til leige av telt sidan det store teltet er utlånt til Sommarfesten som blir arrangert over fleire dagar på same tid.
 • Innkjøp benkar og bord:  Det vert ikkje kjøpt inn bord og benkar på noverande tidspunkt. Styret ber dagleg leiar om å finne ei løysing på organisering av utlån, bruk, lagring og liknande når det gjeld event-effektar slik at dette kan settast vekk til eksterne mot eit vederlag, slik det er gjort t.d. med julelys i sentrum. 


12/20: Sunnmøre Friluftsråd – uttale om medlemsskap
Styret meiner at Herøy kommune bør vurdere å gå inn som medlem av Sunnmøre Friluftsråd som eit ledd i reiselivssatsinga. Havlandet ynskjer å kome med ein uttale til utval for næring, kultur og idrett ut frå innspel frå folkemøte med ynskje om slikt medlemskap, samt for å styrke reiselivssatsinga gjennom synleggjering av friluftsmuligheitene våre til heile Sunnmøre.


11/20: Styreforsikring
Styret ynskjer å teikne styreforsikring og ber dagleg leiar inngå avtale innanfor avtalt ramme.


10/20: Budsjett – Havlandet AS
Styret godkjenner budsjett for 2020. 


09/20: Deltaking NOR Fishing 2020 
Styret godkjenner avtalen om å dele standkostnaden 50/50 mellom Havlandet og Herøy Kommune, med mål om 1/3 deling med næringa, dette som utgangspunkt på grunn av kort svarfrist. Styret ber Næringslivssjefen om å invitere næringa til å ta del i førebuing og deltaking for å få til ein god presentasjon av Herøy og næringslivet på standen. Etter årets deltaking skal ein ha ei grundig evaluering for å finne ut om det er denne messa vi skal prioritere i framtida.


MØTE 1/2020 - 21. januar 2020

08/20: Eventuelt - Møteplan og styreforsikring

 • Tysdag 3. mars kl. 09.00
 • Torsdag 15. april kl. 09.00
 • Tysdag 26. mai kl. 09.00

Styreforsikring: Dagleg leiar undersøker prisar og dekning før saka kjem opp i neste styremøte 3. mars


07/20: Godkjenning av stillingsskildring – Reiselivsutviklar
Styret godkjenner dokumentet "Stillingsskildring - Reiselivsutviklar"


06/20: Godkjenning av stillingsskildring – Næringslivssjef
Styret godkjenner dokumentet "Stillingsskildring - Reiselivsutviklar"


05/20: Strategi for Havlandet og næringslivssjefen Del 2 (Del 1 – sak 10/19)
Havlandet er ein interesseorganisasjon for næringslivet som skal skape vekst og utvikling. Vi skal påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter i tillegg til auke i heilårsturisme.    

Havlandet AS skal:
Vere talerør og ambassadør for næringslivet som heilheit

 • Synleggjere næringslivet i kommunen, både lokalt og nasjonalt, gjennom møtepunkt, nettverksbygging og arbeid i tradisjonelle og sosiale media.
 • Synleggjere behov for arbeidskraft 
 • Delta på relevante messer, konferansar, seminar

Vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m.

 • Arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande
 • Arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande
 • Arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff.
 • Aktivt leite etter, og ha kunnskap om, samarbeidsprosjekt og støtteordningar, og formidle vidare til næringsdrivande og gründerar
 • Delta i arbeidet med å bevare og auke utdanningstilbodet ved Herøy vidaregåande skule, evnt også utdanningstilbodet elles i regionen, også på høgskulenivå


04/20: Gjennomgang av aksjonæravtalen pkt. 2 
Aksjonæravtalen står fast. Fylgjande er tydeleggjort:
- Næringslivssjefen hentar inn syn i kommunal plansaker frå styret i Herøy Næringsforum
- Styret meiner løysinga i sak 03/20 (eller tilsvarande) dekker punktet som omhandlar arena for nyetablering og vurdering av nyskapingspark
- Styret er orientert om det etablerte mandagsmøtet mellom Havlandet og ordførar/rådmann og at forventningane er avtalte gjennom dette møtet. Styret ber likevel om at forventningane etter kvart vert dokumentert skriftleg for ordens skuld.


03/20: Arena for nyetablering, «startups», grunderar etc. (jfr. Aksjonæravtalen pkt. 2)
Styret gjev næringslivssjefen mynde til å inngår avtale med "NN" inntil 3 plassar, i første omgang for 1 år, innanfor ei ramme der kostnad minus inntekter ikkje overstig ein kostnad på 1200 kr pr. mnd. pr. kontorplass.

02/20: Kontor for Havlandet AS
Styret ber DL å gå i forhandlingar med tidlegare FOSAC med sikte på leige med tenleg oppseiingstid.


01/20: Offentleggjering av sakliste/vedtak og anna
Styrevedtak vert lagt ut på Havlandet si heimeside når referatet er klart og signert.