Besøk

NÆRINGSLIV

Herøy Næringsforum sitt oppdrag er å påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter, i tillegg til auke i heilårsturisme. For å oppnå dette er det viktig at det vert lagt til rette for møteplassar, kompetansehevande tiltak, samarbeidsprosjekt og synleggjering av kva det eksisterande næringslivet består av.

havlandet-as.no

havlandet-as.no

Nettsida rettar seg mot dei som er involverte eller interesserte i næringslivet i Herøy og skal vere eit verktøy for å finne fram til næringsrelatert informasjon. Her presenterer vi også alle partnarane våre etterkvart som dei kjem til.

REISELIV

Vårt oppdrag er å påverke og legge til rette for auka besøk og heilårsturisme. Vi jobbar med fleire prosjekt som skal føre til at fleire besøkande finn vegen til det grenselause havlandet - heile året.

opplevhavlandet.no

opplevhavlandet.no

Vi skal bistå med å synleggjere reiselivsaktørane i Herøy, eit område som er grenselaust, slik turismen er. Nettsida opplevhavlandet.no er retta mot besøkande og presenterar tilbydarar av overnatting, servering, aktivitetar, kultur etc. Foto: Steffen Voldsund